Det er på tide at fylkestinget tar et tydelig oppgjør rundt skolestrukturen og ønsket utvikling. Kirkenes Næringsforening, Hammerfest Næringsforening og Alta Næringsforening som representerer 500 bedrifter i våre kommuner roper med dette varsku over prioriteringene til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kuttene som foreslås i Sør-Varanger, Alta og Hammerfest er uakseptable, og vitner om at distriktshensyn trumfer utdanningstilbudet for våre unge. Samtidig neglisjeres næringslivets behov.

Kuttforslagene synliggjør utfordringen med skolestrukturen i Finnmark, basert på de økonomiske overføringene man har i dag. Det er strutsepolitikk å ikke ta de tøffe valgene om å opprettholde bærekraftige utdanningslinjer i Alta, Hammerfest og Sør-Varanger. Vi glemmer da satsingene vi ønsker. Fylkesrådets prinsipp om at ingen skolesteder skal legges ned blir da umulig politikk. Hvis dagens posisjon mener at dagens skolestruktur er med på å styrke bosettingen i Finnmark, så er realiteten dessverre en helt annen – dette tilsier at tiden er inne for å forsøke noe annet.

Sør-Varanger, Alta og Hammerfest er tre hovedmotorer når det kommer til privat verdiskaping. Tilbakemeldingen vi får fra våre medlemmer er unisone, vi mangler kvalifisert arbeidskraft lengst nord.

Reiselivet, restauranter, serveringsbransjen og bygg og anleggsbransjen er sektorer hvor tilgangen på arbeidskraft har forverret seg drastisk etter koronapandemien. Det er dermed skremmende å se at fylkestinget foreslår å legge ned eller flytte linjer i samme sektor hvor etterspørselen er størst hos bedriftene. Ungdommen og næringslivet vårt fortjener bedre. De fortjener en videregående opplæring med et faglig godt innhold, med god kvalitet, kompetente lærere og ett tett og nært samarbeid med næringslivet. En slik videregående opplæring har Alta, Hammerfest og Kirkenes. Slike miljøer må styrkes og ikke bygges ned hvis Finnmark skal ha en framtid.

Når høyst fungerende linjer i våre kommuner kuttes eller svekkes som et tiltak for å øke bosettingen i andre deler av storfylket er vi på kollisjonskurs med fremtiden. Unge som ikke kan studere her vil flytte og føre til ytterligere tap. Behovet for eksempelvis ingeniører er skrikende. Hvordan skal vi sørge for at det blir flere ved å kutte i tilbudet når det gjelder studiespesialisering? Kveler man tilbudene der elevene er vil det eneste man oppnår være å kvele hele regionens muligheter til å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Det gjelder eksempelvis betongfag i Alta eller restaurant og matfag i Kirkenes og Hammerfest.

Man bør stille spørsmålet: Er ikke intensjonen med videregående opplæring å sørge for å gi elevene muligheten til en god utdanning samt å sørge for at det private næringslivet og det offentlige har tilgang på kvalifisert arbeidskraft? IKKE Å bedrive distriktspolitikk der man kveler utdanningstilbudene ved de større stedene for å holde liv i klasser uten elever.

Dette sviket mot næringslivet og de unge i fylket er en paradoksal praksis med tanke på fremtiden. Vi ønsker at de unge skal få gode muligheter til å utdanne seg i nord, for vi vet at lokal kvalifisert ungdom er den sikreste veien til stabil tilgang på arbeidskraft. Dagens politikk svekker våre forutsetninger for å sikre bosettingen i fylket. Uten muligheter til å rekruttere lokal arbeidskraft flyttes verdiskapningen ut av fylket og sørover.

60 % av elevene i Finnmark går på skole i Alta, Kirkenes eller Hammerfest – dette er kommuner vi bør satse på, ikke svekke. Tomme pulter i bygg fører ikke til utvikling og et krafttak for økt gjennomføring, det fører til frustrasjon over manglende prioritering, ytterligere befolkningsnedgang og en svekkelse av Finnmark.