De nordiske regjeringene har også en ambisjon om at Norden skal være verdens mest integrerte region innen 2030. Nå opplever vi for første gang i manges liv stengte grenser i vårt hjørne av verden. Tradisjonelt folk-til-folk samarbeid og kulturutveksling er satt på vent. I kjølvannet av nye fysiske hindre, blir de usynlig hindrene tydeligere. Nå som fysiske aktiviteter har blitt byttet ut med digitale, er det på tide at Norden tar et oppgjør med de digitale grensehindringene som står igjen for kulturell utveksling. Full tilgang til strømmetjenester hos de nordiske statskanalene burde stå øverst på listen.

Kjennskap gir vennskap

Statskringkasterne i Norden har i over 80 år bidratt til naboskaps- og språkforståelse. Flere TV-serier og program som lages i et land, blir populære i nabolandene. SKAM, Broen, filmatiseringene av Astrid Lindgrens bøker og The Julekalender er bare noen eksempler på dette. Det finnes også et utstrakt samarbeid om produksjon på tvers av landene gjennom Nordvision. De fleste av disse produksjonene er det statskanalene i de forskjellige landene som står for, kanaler som år etter år topper rangeringer i sine respektive hjemland som svært populære kanaler. Populariteten har økt i takt med at stadig mer av innholdet til kanalene nå er tilgjengelig på kanalenes nettsteder. TV-vanene i Norden har endret seg, og vi konsumerer stadig mer digitalt enn analogt. Spesielt under koronapandemien har vi tyd til strømmetjenester, og de nordiske statskanalene har ikke vært et unntak. Men det er dessverre på nett at vi opplever at avstanden til våre nære naboer er som størst.

Se løsninger i stedet for problemer

Geoblokkering setter en stopper for tilgangen til mange programmer på statsmedienes strømmetjenester. Dette betyr at et program som er tilgjengelig i for eksempel Sverige, ikke er tilgjengelig i et annet nordisk land. En rapport fra Nordisk ministerråd fra 2019 viser at norske NRK, svenske SVT og finske YLE blokkerer henholdsvis 30, 40 og 43 % av sitt innhold. Danske DR blokkerer minst (26 %), mens islandske RÚV blokkerer mest (63 %). Muligheten til å geoblokkere er som oftest knyttet til opphavsrettigheter. Her blir opphavsrettslig område tilknyttet enkelte nordiske land og ikke Norden som helhet. For å motvirke geoblokkering i Europa, innførte EU den såkalte portabilitetsforordningen i 2017, og som har blitt del av EØS. Kjernen i direktivet er at hvis man betaler forportable, nettbaserte innholdstjenester skal man ha tilgang til disse tjenestene uavhengig av hvor i EØS de befinner seg. Dessverre faller ikke de nordiske statskanalene under denne betegnelsen. De blir definert som gratistjenester, på tross av at samtlige statskanaler i Norden snart finansieres av oss alle over skatteseddelen. Det skulle være unødvendig å geoblokkere innhold betalt av befolkningen i landene, fra hverandres naboland når en felles enighet om å fjerne en slik blokkering hadde ført til bedre strømningsmuligheter for alle.

Vi er ikke i utlandet, vi er i Norden

Derfor møter vi innad i Norden ofte beskjeden om at innhold ikke er tilgjengelig fordi man er i «utlandet». Svenske Maria Can, som er bosatt i Norge, uttrykte sin frustrasjon for geoblokkering fra SVT i innlegget «Norden er ikke utlandet» (publisert i Trønderdebatt 29/12, 2020). For de fleste av oss er Norden nettopp ikke det – «utlandet». Hvis det politiske målet om verdens mest integrerte region skal oppnås av de nordiske regjeringene, må disse usynlige grensene viskes ut.

Koronapandemien har ført til at det nordiske samarbeidet er på bunnivå og fordommer mellom de ulike nordiske befolkningene øker. Aldri før har behovet for en nordisk offentlighet vært mer nødvendig enn i dette politiske klimaet. Geoblokkering er et stort hinder for dette og opprettholder en unaturlig og unødvendig avstand mellom befolkningene i Norden.

«Kjennskap gir vennskap», sies det ofte. Et ubegrenset, digitalt kulturutbytte er det beste vi kan gjøre nå for å pleie samholdet og en felles kultur i Norden under denne vanskelige tiden. Her er full tilgang til strømmetjenester hos de nordiske statskanalene, uansett statsborgerskap eller hvor man befinner seg i Norden, en viktig nøkkel. Vi oppfordrer statskanalene til å fjerne geoblokkering og gjøre alt innhold tilgjengelig i Norden. Samtidig må de nordiske landene arbeide for å sikre at hele Norden kan betegnes som ett opphavsrettslig område. Vi kan ikke la vårt største konkurransefortrinn begrenses av slike indre grenser. På den måten vil kanalene stille sterkere i forhandlinger om produksjoner, uten å begrense egne visningsrettigheter. På den andre siden vil medieindustrien sikre et samlet marked med over 21 millioner forbrukere.