I et avisinnlegg denne uka blir Venstre på ironisk vis gratulert av partiet Nei til Bompengers kommunestyrerepresentant Tor Egil Sandnes. Bakgrunnen er den store miljøseieren som Venstre har fått i regjering: en stor satsing på klima- og miljøvennlig transport, og da særlig elektrifisering. Representanten Sandnes har store bekymringer for hva det betyr for tilgangen på strøm. Vi takker for gratulasjonen som gir en fin anledning til å plassere satsingen i et større perspektiv.

Vi deler oppfatningen av at tilgang til nok strøm på rett sted er avgjørende for å lykkes med elektrifisering. Regjeringens mål om nullutslipp fra vegtrafikk åpner imidlertid for andre energiformer enn strøm; for tunge kjøretøy er hydrogen et alternativ som store aktører som for eksempel ASKO nå innfører. EU er vårt største eksportmarked og der kommer økte CO2-avgifter på transport, som vil ramme norsk fisk- og sjømateksport om vi ikke kutter utslippene på godstrafikken på vegene. Denne enorme økonomiske sårbarheten gjør at det haster med å etablere ordninger og teknologi som kutter utslipp. Det gjør vi raskest på vegtrafikken, men Venstre bidrar også i regjering til tidenes jernbanesatsing. Nå utredes hele transportnettet i Nord-Norge, inkludert veg og elektrisk jernbane, for morgendagens effektive lavutslippssystem mellom nord og sør. Vi mener en effektiv, rask og utslippsfri jernbane langs landet er nødvendig for fremtidige eksportinntekter, persontransport og reiseliv. Vi arbeider for mer jernbane i nord, der en første strekning kan være Narvik-Tromsø med sidespor til Harstad.

Men mange vil også i fremtiden bruke bil. I et relativt kort tidsperspektiv kan bilparken endres til nullutslippskjøretøy. For personbiler vil det mest realistiske være elektriske biler. Der er Norge nå ledende i verden. Regjeringen som Venstre er en del av og Stortingsflertallet har satt som mål at i 2025 skal alt salg av nye personbiler og lette varebiler ha nullutslippsteknologi. Et av virkemidlene som virker er avgiftslettelser på nullutslippsbiler. Det er i tråd med prinsippet om at forurenser må betale. Det betyr en større omlegging av avgiftssystemet. Ingen liker økte avgifter. Men uten slike omlegginger vil det påløpe samfunnet andre, store økonomiske belastninger i ulike sektorer.

Det er vår ambisjon at det ikke skal være en mulighet kun i tettbygde strøk i sør, vi vil tilby fremtidens løsninger i hele landet. Det betinger ladeinfrastruktur som nå i sommer bygges ut i stor skala i Troms og Finnmark. Fremtiden er elektrisk, og overføringslinjer, energisikkerhet og tilgjengelighet styrkes nå for å sikre nok strøm. Men strømmen er verdifull og må brukes der den trengs mest. Derfor støtter Venstre et løft for energieffektivisering og nye energiløsninger, som utbygging av fjernvarmeanlegget i Tromsø som kan spare svært mye strøm til oppvarming av bygg og fortau. Det frigjør strøm til transport, næringsliv og husholdninger, og det kan også dempe prisutviklingen. Alt henger altså sammen med alt. Vi har ambisjoner om å gjøre fergene utslippsfrie. Det kan løses med strøm eller hydrogen. Her har norsk skipsindustri store muligheter til å være best i verden og sikre store kontrakter i den nye grønne industriskiftet. Men det offentlige må sørge for at kostnadene ikke blir urimelige for passasjerene i denne overgangen.

Norge har i flere tiår vært et land med store karbonutslipp, mest fra transport og fra oljesektoren. Med Venstre i regjering har ambisjonene om kutt i utslipp økt, og i 2019, året før pandemien satte inn gikk utslippene ned, samtidig som det var vekst i økonomien. Det lover godt for at vi kan kombinere utslippskutt, karbonfangst og lagring og fortsatt økonomisk vekst. Mulighetene til vekst er mange i sektorer knyttet til ny grønn teknologi som Norge og verden trenger. Norge er godt rustet til dette, med sterk økonomi, høy kompetanse og tilgang på vannkraft.

I Venstre er vi teknologioptimister og mener det er lov til å glede seg til fremtiden!

Vi feirer gjennombruddene for elektrifisering og nullutslippstransport og står på videre.