For Høyre betyr fritt skolevalg ganske enkelt at det er elevene, ikke fylkespolitikerne, som burde bestemme hvilken skole man skal gå på. Vi tror at elevene vet mye bedre enn fylkespolitikerne hva som er best for dem. Og vi mener at elevene bør ha rett på innflytelse over skolehverdagen de skal ha de neste tre eller fire årene.

I et debattinnlegg kommer to representanter fra Arbeiderpartiet med påstander mot fritt skolevalg som bekrefter noe vi allerede visste fra før: Arbeiderpartiet vil nekte å gi elevene rett til å velge skole selv.

Les også

Hakk i plata med fritt skolevalg.

De beskylder fritt skolevalg for å være “karakterbasert opptak” og kaller det urettferdig. Likevel er det eneste reelle alternativet til fritt skolevalg et postnummerbasert opptak der foreldrenes adresse og postnummer bestemmer hvilken skole en elev skal gå på. Forskjellen ligger i at karakterer kan elevene påvirke gjennom egeninnsats. Foreldrenes postnummer er det vanskeligere å gjøre noe med. Hva mener Arbeiderpartiet er mer rettferdig?

De fleste elever vil gå på nærskolen sin. Problemet oppstår dersom elever av ulike grunner ikke ønsker å gå på nærskolen sin. Hva om man ikke trives i nærmiljøet sitt og opplever mobbing? Hva om man har familie eller venner boende i et annet sted av fylket? Hva om man liker profilen eller fagmiljøet til en skole? Uansett hva grunnen er, så vil Arbeiderpartiet nekte elever å velge skole selv og tvinge elever til å gå på en av nærskolene. Dermed fratas elevene muligheten til å følge drømmene sine og retten til å velge noe annet enn foreldrenes postnummer tilsier.

I mange tilfeller er retten til å kunne søke seg vekk fra en skole viktigere enn å kunne søke seg til en skole. Å tvinge elever til å fortsette i et miljø de ikke trives i, der det for eksempel forekommer mobbing og der det sosiale nettverket ikke fungerer, øker ikke motivasjonen til å fullføre videregående opplæring. Tvert imot.

Dessuten bommer representantene for Arbeiderpartiet fullstendig når de kritiserer Høyre sitt forslag om nasjonalt fritt skolevalg. Det var nettopp lokale tilpasninger som var vektlagt i forslaget. Selvfølgelig er ingen fylker like, og derfor må fylkespolitikere finne fram til de beste løsningene for elevene i sitt fylke gjennom bruk av reisegarantier og inntaksområder. Politikerne i Arbeiderpartiet sin løsning har vært å nekte elevene all form for frihet, mens Høyre vil gi elever mulighet til å søke seg dit man vil.

Problemet i fylket vårt er ikke fulle klasserom der det ikke er plass til elever som vil søke seg til en skole utenfor sin inntaksregion. Med dagens ordning tvinger man elevene til å gå på en skole mot deres vilje. Istedenfor å gjøre elevenes valgfrihet til et problem, burde Arbeiderpartiet heller ha tillit til at elevene vet best selv.

Høyre vil ha økt valgfrihet for elever og foreldre, vi ønsker et større mangfold av skoler, både offentlige og private med ulike fagretninger og faglige profiler. Ingen inntaksordninger er perfekte, alle har sine svakheter. For oss er det viktigste at elevene selv får ta et valg, og ikke at postnummeret tar valget for dem.