Gå til sidens hovedinnhold

Det er galskap å frakte spesialavfall fra Bergen til Balsfjord – rett ved et naturreservat

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er rett og slett galskap å importere spesialavfall fra Bergen og Europa, for å dumpe det rett ved naturreservatet i Balsfjord.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Naturvernforbundet i Troms er sterkt kritisk til at den private avfallsaktøren Perpetuum Circuli As har fått tillatelse til å lagre giftige masser fra hele Europa i Balsfjord. Bedriften søker dispensasjon fra avfallsforskriften for å lagre avfall fra nedlagte gamle deponier, blant annet fra Slettebakken deponi i Bergen.

Deponiet i Bergen inneholder 200-300 000 tonn avfall som ble deponert av Bergen kommune i perioden 1940-1961.

Naturvernforbundet stiller seg undrende til at Slettebakken deponiet skal graves opp og fjernes. Prosjektleder for saneringsprosjektet i Bergen kommune viser til målinger der det fremgår at deponiet lekker ut mindre miljøgifter enn tidligere, og at begrunnelsen for oppgravingen er at dette området ønskes som byggegrunn og til eiendoms-utvikling.

Hvis deponiet ikke lekker ut mye miljøgifter bør det ikke røres. Sett i en helhet med klimaregnestykket og utslippene det medfører å grave, transportere, og frakte avfallet, bør denne redeponeringen vurderes på nytt

Samme prosjektleder i Bergen uttaler i nettoppslag hos NRK at «Prosjektet med å fjerne deponiet og så mye gift blir det største av sitt slag i Norge». Deponiet kan inneholde kvikksølv, giftstoffer og sprengstoff som ikke hadde miljøkrav til deponering i etterkrigstiden. Alt dette usikre avfallet ønskes nå å fraktes hele veien opp til Stormoen deponi i Balsfjord.

Deponiet er omgitt av viktige myrer, og vannområder som Kjoselva, Tverrelva og Tømmerelva. Disse elvene renner ut i Sørkjosleira Naturreservat som siden 2002 har hatt status som Ramsar-område da det regnes som fylkets viktigste trekklokalitetfor våtmarksfugl. Fra Stormoen deponi og til Sørkjosleira Naturreservat er det bare 2.5 km i luftlinje.

Lokalbefolkningens interesser er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Beboerne sliter allerede med eksisterende deponi. Med svært ubehagelig lukt, gasser og skadedyr. Naturvernforbundet støtter lokalbefolkningen som føler seg tilsidesatt. Flere har etterlyst åpenhet rundt prosessen.

Naturvernforbundet anbefaler lokale/regionale løsninger for forurenset grunn, på steder som er egnet for virksomheten. På trygg avstand fra lokalbefolkning, vassdrag og verneområder. Vi mener Miljødirektoratet må stille strengere krav til dispensasjon, et minimum må være en uavhengig konsekvensutredning.

Naturvernforbundet mener risikoen for irreversible skader i et unikt naturreservat, samt forurensning av drikkevann ikke kan utelukkes. Føre-var prinsippet om å unngå skade ved usikkerhet om virkningene, må bety at søknaden om dispensasjon for deponering avslås.

Kommentarer til denne saken