Det finnes gravide kvinner i hele Norge - som skal føde. Kvinner har rett til å føde i trygghet - uavhengig av om kvinnen bor i Oslo eller i Alta. Media har vært opptatt av at ABC-klinikken i Oslo er besluttet lagt ned. ABC-klinikken har fokusert på naturlig fødsler uten medikamentell behandling. Oppfølging av den gravide har vært fra svangerskapsuke 32, fødselshjelp og barselomsorg i samme avdeling med samme personale. Sagt helt enkelt - naturlig fødsel i trygghet for fødende.

Det skulle ha vært ABC-klinikker i hele Norge - og fødeavdeling på sykehus skulle være for de som - av helsemessige årsaker - må føde med hele det apparatet som et sykehus kan tilby. Vi må holde fokus slik at vi slår hull på myten som er skapt om at fødsler er en sykdom. Det er like naturlig å føde som å skape.

Jeg er valgt inn på Stortinget for Pasientfokus, Finnmark. Jeg er valgt gjennom et innbyggerinitiativ av velgere i alle generasjoner. Mange av de som ønsket Pasientfokus på Stortinget var kvinner og menn som har opplevd utrygghet når en lykkelig begivenhet, en fødsel, nærmer seg.

Allikevel: Det må være lov å si at det var underlig å bli bedt om å tie stille, holde kjeft, om kvinner i Alta, Finnmark største by, sine problemer med lang vei til fødeavdeling. Kvinnen som ba meg «gjøre mindre av deg» var en politiker fra sør. Hvorfor skulle jeg tie? Jo, for hvis du maser om Finnmark hele tiden "blir kampen for fødetilbudet i Oslo og andre steder å se ubetydelig ut - og vi kommer ikke til å nå fram med vårt krav."

Men så er det slik: Vi skal ikke konkurrere om kvinners rettigheter - for alle kvinner i Norge har samme rettigheter til å føde i trygghet nært der de bor. Jeg kan ikke tie om det - og jeg vil ikke tie. Ingen by på Altas størrelse i hele Norge mangler tidsriktig fødeavdeling. Og meg bekjent er det ingen by på Altas størrelse som har like lang vei til en fødeavdeling som ligger 140 kilometer fra Alta på andre siden av en værutsatt fjellovergang og rasfarlige veier.

Så er det faktisk slik at kvinner i Alta føder flest barn i Finnmark. Det burde alle politikere ta inn over seg. Kvinner skal ikke brukes som et middel verken for stedsbundne arbeidsplasser ei heller ut fra bedriftsøkonomiske hensyn.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2021 viser at kvinner fra Alta (21.158 innbyggere) fødte 284 barn, mens kvinner i Kautokeino ( 2863 innbyggere) fødte 18 barn i 2021. Til sammen 302 barn ble født på sørsiden av fjellovergangen Sennalandet.

Hammerfest-kvinner ( 11.283 innbyggere) fødte 103 barn. Det vil si at kvinner i Alta og Kautokeino fødte 199 flere barn i 2021 enn kvinner i Hammerfest gjorde. Selv om Alta og Kautokeino til sammen har over dobbelt så mange innbyggere som det bor i Hammerfest har ikke Alta fødeavdeling og Altas kvinner må reise 140 kilometer for å føde, mens kvinner i Kautokeino må reise 280 kilometer.

Til sammenligning: Kvinner i Kirkenes fødte 102 barn i 2021. En fødeavdeling i Alta vil føre til at fødeavdelingen i Hammerfest og Kirkenes får like mange fødsler, mens den største fødeavdelingen i Finnmark naturlig nok hører til i Alta.

Det er også interessant å se at både Harstad og Narvik har fødeavdeling selv om de ligger 100 kilometer fra hverandre. Antall fødsler i 2021 var i Harstad 242, ( 24.837 innbyggere), 60 færre enn i Alta, mens kvinner i Narvik (21.551 innbyggere) fødte 197 barn, 105 barn færre enn kvinner fra Alta fødte.

Jeg bare minner om følgende: Pasientfokus har ALDRI ønsket å legge ned fødeavdelingen i Hammerfest. Hammerfest ligger slik geografisk til at byen må ha en fødeavdeling og sykehustilbud. MEN før stortingsvalget i 2017 gikk 7000 mennesker, altså 1/3 av innbyggere Alta, i tog med et krav om at Stortinget skulle si ja til en helhetlig konsekvensutredning av sykehusstrukturen i hele Vest-Finnmark. Hvis vi sammenligner antall som gikk i folketoget i Alta med Oslo ville det utgjøre rundt 230 000 mennesker i tog for å opprettholde ABC klinikken i Oslo. Stortinget stemte nei til Altas krav. De partiene som stemte nei til konsekvensutredninger er blant annet partier som støtter fødekvinner i Kristiansund og ABC klinikken i Oslo. Hvorfor disse partiene ikke støtter kvinner i Alta - er verdt å undre over. For det er vel ikke slik at partiene i sine programmer gjør forskjell på kvinner ut fra hvor kvinner bor i Norge?

Noen av de som er på Stortinget i dag var også stortingsrepresentanter høsten 2017. Som stortingsrepresentanter fikk de flere av de over 20 000 postkort befolkningen i Alta og Kautokeino sendte sørover. Vi ba ikke om mye: Kun om en uhildet konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Noen stortingspolitikere fikk postkort med pasienthistorier som var svært utfordrende. Og noen av disse politikerne anså postkortene som støtende – og for direkte. De ønsket ikke å lytte til pasientenes stemme og de stemte mot en konsekvensutredning.

Mange av de som stemte Pasientfokus inn på Stortinget høsten 2021 er nettopp kvinner i ulik alder og deres menn som har erfaringer fra lang vei til fødeavdeling. Noen har vært nødt til å kjøre til fødeavdelingen - over kolonnekjørte veier - uten jordmorfølge. Kvinner som gjennom flere timer med utrygghet blir oversett av politikere fra AP, SV, SP, Rødt, Krf og H – De som har klippet kvinner og familier i Alta og Kautokeino ut av sitt mentale kart - vi eksisterer ikke! Når det debatteres på Stortinget om fødeavdelinger nevnes ikke Alta og Finnmark av andre enn Venstre, Frp og Pasientfokus. Noen av disse partiene, blant annet SV og Rødt støtter kvinner i Kristiansund sin kamp for fødeavdeling, de kjemper for ABC klinikken i Oslo, mens de samme partiene rygger bakover for kvinner i Alta og Kautokeinos rettigheter. Er ikke det underlig?

VI som kjemper for kvinners rettigheter må være klar over: Fødetilbudet, med lange transporter for fødekvinner i Alta og våre distrikter utsettes for, vil sige sørover til små og store byer. Noen steder er det faktisk slik allerede. For hvis kvinner i Finnmark må reise i timesvis for å føde - da må det jo være mulig at kvinner i sør utsettes for det samme? Det er vel en viss rettferdig sosialisme i det – hvis ikke alle kan få det bra, må alle få det like dårlig. De som taper – er kvinners rettigheter til et trygt fødetilbud.

Det er ikke fødende kvinner og pasienter for øvrig som er årsaken til at helseforetakene sliter økonomisk. Ending av fokus til pasientenes beste vil mest sannsynlig gi en samfunnsøkonomisk gevinst. Så håper jeg at verken politikere eller helseforetak skal vippe oss kvinner av pinnen slik at vi blir fristet til krangel om fødetilbud. Men - vi må jobbe for å forstå hverandres behov - slik at vi kan hjelpe hverandre på kvinnelig vis - til det beste for kvinner over hele landet. Tilbudet som ABC klinikken har utviklet burde utvides til å gjelde i hele Norge. En fødsel er ingen sykdom. For de fleste av oss er det helt naturlig å føde barn - selv om det gjør vondt. Sykehusene må reservers til de fødende med særlige medisinske behov for trygghet og omsorg.