Det er vårt ansvar å verne naturen, inkludert villaksen. Naturvern er en viktig del av argumentene for å innføre grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen. Næringen må betale for de store skadene den påfører naturen vår og klimaet.

Det er formodentlig nedfelt i vedtakene på klima- og naturtoppmøtene i Egypt og Canada i fjor. Havbruk med åpne merder kan true villaksen like mye som drivgarnfisket i sin tid, som ble helt forbudt.

Næringen er ikke bærekraftig. Det må settes krav som gjør at havbruk ikke påfører skader på natur og klima. Kortreist fòr må også utvikles i Norge.

Laksenæringen har vokst for mye med miljøskader som følge. En kan peke på risikoforhold som:

  • forurensning og mikroplast i havet,
  • rømming av fisk,
  • lus, sykdom og antibiotika,
  • minkende bestander av villaks og sjøørret,
  • forurensende trailertransport av utstyr, fòr og fisk,
  • klimakrise som også delvis skyldes oppdrett.

Økonomi er ofte hovedtema i forhold til miljø. Oppdretterne vil ha mest mulig profitt, og regjeringen ønsker mer skatt til gode formål og hjelpearbeid i Norge og utlandet. De store miljøskadene kommer lite fram i debatten. Oppdretterne sier de vil bruke de store overskuddene til å bli mer bærekraftig. Betyr det oppdrett på land?

Rømming av oppdrettslaks er den største trusselen mot villfisken. Rømt laks går opp i elevene, gyter og sprer sykdom og sine gener med villaksens. Nylig rømte ca 40.000 gyteklar oppdrettslaks fra et anlegg i Sognefjorden. Årsak var en båt som kom borti nota og laget et stort hull i denne. Så lett kan det skje.

Rømt fisk som ble undersøkt hadde nesten alle flere alvorlige sykdommer. Det utgjør stor risiko for villfisken og annet liv i hele Sognefjorden, noe som selvsagt er svært urovekkende.

Landbasert oppdrett vil gi mye bedre kontroll med miljøet. Det må stilles krav om lukkede og rømningssikre anlegg på land. Landbasert oppdrett vil også gi mange flere attraktive arbeidsplasser i distriktene, samt mye bedre arbeidsforhold for de ansatte på anleggene når de kan jobbe på land i stedet for i båter i uvær til sjøs.

Det er økning av giftig perlesnormanet langs kysten som er farlig for både oppdrettslaks og villfisk. Er det naturens eget varsel om at noe er galt? "Føre var-prinsippet" må gjelde og mer forskning må gjøres på miljøskadene lakseoppdrett fører til.

Lakseoppdrett er ikke optimalt for å lage mat som verden trenger. Laks spiser minst 2-3 kg fòr for å vokse 1 kg. Fòret bør brukes mer effektivt til å lage plantebasert mat. Fòret til laksen fraktes mye fra Sør-Amerika, der regnskogen hogges ned. Kortreist laksefòr må utvikles i Norge. Det vil også kunne gi langt flere arbeidsplasser.

Klimakrisen må tas på alvor. Oppdrett er også skadelig mtp klimakrisen pga mye transport av utstyr, fòr og laks, ofte halve jorda rundt, og sogar med fly. Minst 25.000 stk trailere årlig, som også lekker forurenset vann på veiene, er altfor mye. Superfrysing uten is kan få vekk 10.000 trailere fra veiene, og næringen kan tjene ca 1 milliard kr på slik omlegging, blir det sagt.

Laksenæringen må også opplagt bli klimanøytral og eliminere sine store utslipp av CO2 og annen forurensning. Det må Storting og regjering sette krav om og legge til rette for.

Utenlandsk arbeidskraft som en i dag er helt avhengig av i havbruk er heller ikke bærekraftig. Svært mange utlendinger reiser til Norge og belaster klima og miljø. Det må legges mer til rette for lokal arbeidskraft.

Overforbruk av naturen må stanse. Rundt 1960 ble silda nesten utryddet grunnet overfiske, ble fredet. Drivgarnfiske etter villaks ble forbudt på 1970-tallet for at villaksen ikke skulle bli utryddet. Villtorsken sliter nå, blant annet pga overfiske fra store båter. Det vil særlig ramme de små kystfiskerne. Bier og andre innsekter er i alvorlig nedgang på kloden trolig på grunn av vår feilslåtte livsstil.

I verste fall kan vår stolte villaks og sjørett nå også bli borte fra våre vassdrag. Ingen ønsker selvsagt det! Vi håper at også de mest ihuga profittjegere innen oppdrett vil forholde seg til det.

Regjeringen beskyldes feilaktig for å avfolke kysten. Det er å skyte langt over mål.

Det må bli krav om bærekraftig lakseoppdrett. Laksenæringen må betale for de store skader den påfører klimaet, villaksen og naturen vår. Stadig flere er oppriktig bekymret for de store miljøskadene ved havbruk.

F.eks i Nordfjord er svære bannere med slagord som "Ikke mer oppdrett i fjorden vår" satt opp! Flere kommuner i Troms setter etter det vi forstår krav til at anlegg lages rømningssikre, som er bra.

Landbasert oppdrett kan verne miljøet og skape langt flere gode og attraktive arbeidsplasser i distriktene.

  • Denne kronikk er basert på høringssvar til regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk.