Nylig vedtok et enstemmig Sametinget en handlingsplan mot samehets. Jeg er ikke enig i kritikken fra AP, hvor de mener at Sametinget ikke tar nok ansvar. Alle har ansvar å jobbe mot hets og diskriminering. Nå har Sametinget tatt ansvar, og vedtatt en strategi på hvordan de skal forebygge og jobbe mot samehets. Men Sametinget har også forventinger til at det jobbes med dette nasjonalt.

Sametinget forslår 17 konkrete punkter i handlingsplanen.

Handlingsplanen foreslår at Sametinget skal opprette en støtteordning for arbeid mot samehets. I Tromsø har Tromsø Idrettslag (TIL) satt i gang et prosjekt, RomsaDál, for å synliggjøre samisk språk og kultur i byen. Formålet er å forebygge hets mot samer i Tromsø. Sametinget har vært med på å finansiere prosjektet. Dette er et godt eksempel på initiativ i lokalsamfunnet for å forebygge hets.

Gjennom samarbeidsavtaler med fylkene vil Sametinget styrke samarbeidet med mobbeombudene i fylkeskommunene. Mobbeombudet skal passe på at alle elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø. Det er viktig at de har nok kunnskap om samiske forhold, og tilstrekkelig med språkkunnskap der det er nødvendig.

Når hets blir så alvorlig at det er snakk om kriminelle handlinger, skal dette anmeldes. Mange vet ikke hvordan, hvor og når de skal anmelde saker som omhandler hets. Det kan være vanskelig å vite hvor grenser går. Derfor er det foreslått i handlingsplanen at Sametinget skal utforme en veileder for hvordan man rapporterer og anmelder samehets. I dette arbeidet skal også dialogen med politiet styrkes.

I noen saker kan det være vanskelig å vurdere om det er snakk om noe straffbart, og hva man kan gjøre. Derfor trengs det en ombudsfunksjon som gir veiledning i samehetssaker. Handlingsplanen foreslår at Sametinget i samråd med Likestillings- og diskrimineringsombudet skal å utvikle ombudsfunksjon for samehetssaker.

Sametinget skal også sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet bidra til finansiering av forskningsprosjekt med målsetning om mer kunnskap om opplevd rasisme blant unge med tilknytning til reindrifta. Reindriftsnæringer opplever mye hets og diskriminering, spesielt på sosiale medier. Ungdom i reindrifta forteller om negative belastninger på psyken når de opplever stort press og mye hets.Vi trenger mer kunnskap om hvordan dette faktisk påvirker mennesker og våre samfunn.

Ytringsfrihet og ytringskultur?

Det er til tider et dårlig debattklima, hvor negative karakteristikker av samer, næringsgrupper og andre grupper innad i den samiske befolkningen fremkommer. Det skal være stort rom for meningsmangfold i det samiske samfunnet, der alle trygt skal kunne fremme meningsbrytninger – men med respekt for hverandre. Her har også media et viktig ansvar. Sametinget vil ta initiativ til dialog med medieledere, ansvarlige redaktører og journalistlag for å løfte temaet samehets og ytringskultur.

Politikere har også et viktig ansvar når de ytrer seg i det offentlig rom. I en verden med mer og mer polarisering, har vi et viktig ansvar for å bidra til et godt debattklima. God ytringskultur bidrar til at flere synspunkter og aktører bidrar i den offentlige debatten. God ytringskultur skal gjøres til en del av Sametingets politikeropplæring.

Fremmedfrykt og mangel på kunnskap er bygger fordommer

Jeg tror at mye av rasismen vi ser i dag kommer av kunnskapsløshet og inngrodde fordommer. Det er et behov for kunnskapsløft i samfunnet. Vi er på god vei med de nye lærerplanene hvor det er mer innhold om samisk kultur og historie. Men hets skjer ikke kun på skolen eller sosiale medier, men også på arbeidsplassen. Det er behov for at ledere får kunnskap om hvordan de kan gjenkjenne, handtere og forebygge samehets på arbeidsplasser og i organisasjonsliv. Samarbeide vil sammen med LDO lage et nettkurs for ledere om samehets.

Norske samers riksforbund (NSR) mener at arbeidet mot hets og rasisme mot samer også er et nasjonalt ansvar. Derfor er det viktig at storsamfunnet er med på arbeidet for å forebygge hets. Sametinget vil be Regjeringen om å utforme en egen handlingsplan mot samehets. I 2020 kom Regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Nå ser vi behov for en handlingsplan mot diskriminering og har mot samer.

Sametinget tar ansvar, men vi trenger at hele samfunnet også tar ansvar for å bekjempe rasisme og trakassering mot samer.