Viser til diskusjonen i Nordlys (nordnorskdebatt.no) mellom den nye prorektor ved UiT, Kathrine Tveiterås, instituttleder Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Siw Skrøvset og Professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Karl Øyvind Jordell.

Tveiterås og Skrøvset viser til at UiT Norges arktiske universitet, som svar på landsdelens utfordringer med lærermangel og sviktende rekruttering til lærerstudiet, har utviklet en studiemodell for fleksibel grunnskolelærer-utdanning 1-7. Professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Karl Øyvind Jordell, hevder på sin side at studentenes interesse for desentraliserte studietilbud er sviktende.

Studiesenteret Midt-Troms har i snart 25 år tilrettelagt for desentralisert høyere utdanning i vår region. Vi ønsker derfor å bidra med våre erfaringer.

Vi har de siste årene hatt i gjennomsnitt ca. 250 studenter ved Studiesenteret, fordelt på både profesjonsstudier, årsstudier og, enkeltemner. For tiden har vi ved våre desentraliserte profesjonsstudier: 25 studenter ved grunnskolelærerutdanning, 21 studenter ved desentralisert barnehagelærerutdanning, 61 sykepleierstudenter og 32 vernepleierstudenter.

Troms og Finnmark har lange tradisjoner med desentralisert høyere utdanning og studiesentrene i fylket har vært viktig infrastruktur for gjennomføring av studiene og skaffet kommunene nøkkelpersonell innenfor helse- omsorg og skole/oppvekst. Erfaringene er godt beskrevet i boka «Fra krisetiltak til suksesshistorier» – Desentraliserte profesjonsutdanninger i Troms 1978-2008. (Orkana forlag 2008 med Redaktør Eivinn Bråstad Jensen). Undersøkelser viser at 80% av de som gjennomførte desentralisert sykepleierutdanning søkte jobb i distriktet, og var der fortsatt 10 år senere (ibid). Det samme ser vi for de andre profesjonsstudiene.

Vår erfaring er at det er meget stor interesse for desentraliserte studier i vår region. På det siste opptaket til desentralisert lærerutdanning i regi av Universitetet Sørøst-Norge hadde vi 32 kvalifiserte søkere til 24 plasser. Sammenlignet med mange andre studiesteder var dette tallet særdeles høyt! Til det siste opptaket til desentralisert sykepleierutdanning var det 234 søkere til 30 plasser – nesten 8 søkere pr studieplass! Det gjøres opptak til dette studiet annethvert år med svært god søkning. Ved siste opptak til desentralisert vernepleierutdanning var det nesten 6 søkere pr studieplass. De tall Jordell viser til stemmer derfor ikke med de søkertall vi har i vår region.

Våre erfaringer viser også at de desentrale studentene gjør det minst like bra som fulltidsstudenter både i forhold til gjennomføringsgrad og karakterer. . Av de 28 som fullførte første semester høsten 2018 ved grunnskolelærerutdanningen 1-7, er det fortsatt 25 studenter igjen som etter planen skal fullføre sitt masterstudium i 2023. Ved desentralisert barnevernspedagogstudie fullførte 49 av 52 studenter etter fire år.

På bakgrunn av lærermangelen i vår region, har Studiesenteret Midt-Troms i flere år arbeidet hardt for å få UiT Norges arktiske universitet til å utvikle en modell for en ny desentralisert lærerutdanning. Etter påtrykk fra ordførerne i Senja, Harstad, Narvik og Tromsø har Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utviklet en ny studiemodell for en desentralisert fleksibel grunnskolelærer-utdanning 1-7 der flere læringsarenaer tas i bruk. Både fysiske samlinger, digital undervisning, lokale arbeidsgrupper, individuelt arbeid, og praksis inngår. (Tveiterås og Skrøvset).

Universitetsstyret har nå i høst vedtatt å starte opp dette studiet med rullerende opptak i Harstad, Finnsnes og Narvik. De starter med opptak av 30 studenter i Harstad høsten 2022 og planen er å ta opp nye 30 studenter på Finnsnes 2023 og Narvik 2024 osv. UiT viser her at de tar sitt samfunnsansvar på alvor og fortjener stor ros for det arbeidet som er lagt ned i utviklingen av dette spennende fremtidsrettede studietilbudet. En slik fleksibel grunnskolelærerutdanning vil gjøre det mulig for flere bofaste studenter å utdanne seg til læreryrket.

Tilbudet som planlegges til Finnsnes i 2023 vil være et tilbud for hele Midt-Troms og vil rekruttere studenter fra alle 6 kommunene. Erfaringsmessig vil vi også få søkere til et slikt tilbud fra andre kommuner, spesielt Balsfjord og Lavangen. Det er meget viktig for Studiesenteret å legge til rette for gode studieforhold ved de fysiske samlingene, godt utstyrte undervisningsrom for digital undervisning, gode forhold for lokale arbeidsgrupper i flere kommuner og godt studiebibliotektilbud.

Erfaringsmessig har det vært mest voksne søkere til de desentraliserte studietilbudene. Vi merker nå økt interesse også fra yngre søkere som kan tenke seg høyere utdanning, men som ikke har muligheter til å flytte til byer med campus. Dette vil være en ny søkerreserve for UH-sektoren.

For at desentralisert høyere utdanning skal være en suksess må flere forhold oppfylles. For å sikre god søkning er det viktig med forutsigbarhet med nye opptak. Når du ikke vet om og evt. når neste opptak kommer - er det vanskelig å rekruttere, planlegge en fremtid og ha en karriereplan. Det må være gode lokale studieforhold der studentene får studiestøtte og kan være en del av et studiemiljø. Et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og lokale myndigheter (kommunene) er helt avgjørende. Vår tilrettelegging av lokale studierom i hver kommune og tilbud om gode praksisplasser er også særdeles viktig.

Desentralisert høyere utdanning virker, og vi mener den må styrkes slik at høyere utdanning blir mer tilgjengelig for flere uavhengig av bosted, familie - og arbeidssituasjon. For at UiT skal kunne gi et slikt tilbud med desentralisert fleksibel lærerutdanning er de avhengig avfinansiering. Det å drifte en slik lærerutdanning vil bety merkostnader for UiT. Universitetet vil derfor trenge all mulig politisk drahjelp for å få planene realisert. Dette er god utdanningspolitikk for å ta i bruk hele landet, og modellen vil kunne vise vei også til andre regioner.