Gå til sidens hovedinnhold

Derfor deler vi ut Vekst i nord-prisen

Vi trenger flere bedrifter i Nord-Norge som vil vokse. Derfor deles Vekst i nord-prisen i år ut for 18. gang.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Prisen hedrer nordnorske bedrifter som har opplevd vekst over flere år, både i omsetning og driftsresultat. Vi står i en tid som preger mange av våre viktigste næringer med stor usikkerhet og økonomiske utfordringer. Vi mener det derfor er viktigere enn noen gang å ta oss tid til å sette søkelys på de positive historiene og å løfte fram de gode bedriftene som gikk inn i 2020 med vind i ryggen. Året 2019 er for lengst historie og overskygges av kriseåret 2020. I tiden fremover blir det spennende å se hvordan vekstbedriftene presterer sammenlignet med bedriftene som ikke vokser.

Vekstbedrifter er en del av vår omstilling

Norge har et stort antall oppstartselskaper og har gjennom de siste årene fått en kultur og aksept for entreprenørskap. Imidlertid sliter Norge, som resten av Europa, med at for få små og mellomstore bedrifter vokser. Norsk økonomi er i omstilling og omstillingstakten vil øke i årene fremover. Norge deler to store utfordringer med resten av verden: Digitalisering og overgangen til et mer klimanøytralt samfunn. Mens vi jobber med disse skal vi også omstille landets økonomi til en modell som er mindre avhengig av oljeinntekter. En omstilling som vil kreve innovasjon, tettere kobling mellom forskning og næringsliv og mer eksportorientering.

Potensielle vekstselskaper representerer som oftest noe nytt, og med det en trussel mot det eksisterende. På denne måten representerer vekstbedrifter betydelig mer risiko enn oppstartsbedrifter. Men det er nøyaktig derfor Norge trenger dem om vi skal lykkes med omstilling og innovasjon og ivareta vår langsiktige konkurransekraft. For bankene representerer vekstselskaper en utfordring. De passer ikke inn i tradisjonelle beslutningssystemer og er forbundet med stor risiko. For egenkapitalaktører representerer de betydelige investeringer, men med høy risiko og usikkert lønnsomhetspotensial.

Ambisjoner og mål er avgjørende for vekst

I fjor gjennomførte Innovasjon Norge en undersøkelse sammen med Menon economics som både adresserer Norges behov for flere vekstbedrifter og som finner kjennetegn ved bedrifter som klarer å vokse.

Et av de viktigste funnene i studien er at ledelsens ambisjoner og mål har en vesentlig betydning for om bedriften faktisk vokser. De aller fleste bedriftene som vokser har vekst som et mål i seg selv. De har tallfestede ambisjoner om vekst, over flere år, noe som ofte er forankret i styret. Bedrifter som vokser er preget av en vekstkultur. Det er denne kulturen vi vil bidra til når vi deler ut Vekst i nord-prisen.

Vår analyse peker også på hindre for vekst. Særlig relevant for Nord-Norge er mangel på kompetent arbeidskraft, mangel på vekst- og risikokapital. I tillegg viser intervjuene at fravær av ambisjoner om vekst i nord-norske bedrifter er en årsak til at bedriftene heller ikke vokser. Setter du deg ikke mål, når du de heller ikke.

Tilgang til risikokapital

I en fase der bedriften går fra oppstart inn i en kapitalkrevende vekstfase møter mange på utfordringer. Vi har også snakket med de som sitter med kapitalen. Investorer over hele landet er spurt om de viktigste kriteriene når de vurderer mulige investeringer, og om deres vurdering av det lokale kapitalmarkedet. Investorene uttrykker ganske unisont at det aller viktigste vurderingskriteriet er gjennomføringsevnen og kvaliteten på teamet i bedriften de skal investere i. Videre er også vekstambisjoner hos bedriften viktig for alle som vurderer å investere. Flere legger vekt på at produktene skal være skalerbare, og at et mulig investeringsobjekt helst skal ha internasjonale ambisjoner. Likevel, og særlig i Nord-Norge, oppgir mange bedrifter at det er vanskelig å hente lokal, kompetent og risikovillig kapital.

Egenkapitalinvestorene skiller seg samtidig betydelig fra bankene. Bare en av de spurte bankene mener at vekstambisjoner er spesielt positivt. I stedet fremheves sikkerhet og betjeningsevne, helst i form av kontantstrøm.

Finansieringsgapet som oppstår når vi (kanskje på grunn av for lave ambisjoner) har lav tilgang på privat risikokapital og banker som ikke tar risiko har vi en utfordring i arbeidet for større vekst i nord-norske bedrifter. Flere bedrifter bør ha vekstmål skal vi tiltrekke oss de beste talentene og kapitalen som trengs for å realisere ambisjonene våre.

Vi skal bidra til vekst

Mange tror at Innovasjon Norge utelukkende jobber med nyetableringer, men vårt oppdrag er like mye å støtte de etablerte bedriftene, som er i en vekst – og utviklingsfase. Vi er til for de bedriftene som utvikler nye tjenester og løsninger, nye markeder og som skaper arbeidsplasser i Norge. Vi er også til for bedrifter i alle livsfaser. Ordet innovasjon kobles ofte til nye bedrifter, men mange veletablerte bedrifter driver med innovasjon hver dag. De tar kanskje disse gradvise tilpasningene og forbedringene for gitt og som nødvendige for å overleve i et marked. Det er ikke innovasjonshandlingen i seg selv, men effektene det gir i form av økt verdiskaping i bedriftene, arbeidsplasser og bærekraftige samfunn Innovasjon Norge skal bidra til.

Innovasjon Norge skal bidra til økt fokus på kommersialisering og vekst. Offentlige virkemidler skal bidra til å utløse privat kapital som norske vekstselskaper trenger for at de skal klare overgangen. I tillegg skal det offentlige bruke innkjøpsmakten gjennom å være et viktig marked og pilotkunde for flere norske produkter og tjenester

Våre bedrifter må ha verden som marked. Vi må utvikle nye, sterke eksportnæringer. Evnen til å ta nye globale posisjoner og tiltrekke oss flere utenlandske investeringer og bedriftsetableringer i Norge vil være avgjørende for å lykkes. Samtidig er det mye som tyder på at små og mellomstore bedrifter som satser internasjonalt mangler den nødvendige kompetansen og kapasiteten for en internasjonal satsing. Slike satsinger representerer ofte store investeringer med betydelig risiko. En offentlig innsats for å redusere risikoen vil derfor kunne være av særlig stor betydning for de mindre og mellomstore bedriftene som dominerer i Norge. Slik risikoavlastning kan være både i form av finansiell støtte, eller rådgivning som gjør bedriftene bedre rustet for internasjonal konkurranse

Hvorfor skal vi klappe for de som sier at de skal vokse? Hvorfor skal vi hedre de som vokser? Fordi vi trenger dem og vi trenger flere som tenker som dem. Derfor deler vi ut Vekst i nord-prisen.

Dette er Vekst i nord-prisen:

  • Siden 2003 har vi delt ut en av de gjeveste næringslivsprisene til bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark.
  • Utvalg: Nesten 95.000 registrerte bedrifter i Nord-Norge.
  • Kvalifisert: Vel 100 av disse har hatt en eksepsjonell vekst de siste tre årene - minimum 20% vekst i både omsetning og driftsresultat hvert år. De siste tre årene. I tillegg må man ha over 1 million kroner i omsetning og nordnorsk tilhørighet og eierskap.
  • Finalister: Redaksjonen velger ut ti finalister blant de vel 100 kvalifiserte bedriftene.
  • Vinneren: En jury fra næringsliv og offentlig forvaltning kårer vinneren. I tillegg til økonomisk vekst skal vinneren ha et godt produkt eller tjeneste, samt et stort potensial for regional, nasjonal og eventuell internasjonal vekst.
  • Premien: Førstepremien er på 150 000 kroner, mens 2.plass og 3.plass får 25.000 kroner hver. Det er Innovasjon Norge Arktis som finansierer prispengene.
  • Utdeling: Prisen deles ut under en livesending på nordlys.no.

Kommentarer til denne saken