Torskenettverket er et resultat av et forprosjekt igangsatt av Cod Cluster vinteren 2020, og sammenslåing med Nofimas uformelle nettverk som ble etablert i 2019. Torskenettverket består av 32 bedrifter som har ambisjon om å bidra til kunnskapsutvikling for å reetablere torskeoppdrett i Norge.

Cod Cluster er en bedriftsklynge med Arena pro-status og består av aktører fra hele verdikjeden i torskenæringen, som ble etablert i 2015. Visjonen til Cod Cluster er; fersk torsk – hele året. Cod Cluster skal gjennom et forpliktende og målrettet samarbeid mellom medlemsbedriftene og FoU- og Innovasjonsmiljøene utvikle helårlig virksomhet og stabil råstofftilgang til markedet.

Oppdrett av torsk er en ny stor mulighet for bærekraftig matproduksjon i Norge, som kan utløse store investeringer, sysselsetting og bosetting langs norskekysten. Kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget fra Nofima av oktober 2018 viser at dagens avlsgenerasjoner av torskeyngel (6. generasjon) har så stor avlsmessig framgang at de produksjonsbiologiske forutsetningene er bedre enn noen gang.

Nå kan også kommunene være med på å legge til rette for økt sysselsetting i sine kommuner gjennom å legge til rette for oppdrettstorsk. Siden fremleggingen av rapporten i 2018 har utprøvingen av torskeoppdrett i industriell skala vist følgende:

 • Dette er et fantastisk produkt!
 • Med dagens teknologi er det ingen negative miljøpåvirkninger av områdene rundt lokalitetene
 • Fisken er større og svinnet lavere enn tidligere generasjoner
 • Næring som de siste årene ikke har måttet avluse fisk
 • En opplever en torskeyngel som trives i oppdrett og er lett å oppdrette
 • Oppdrett i sjø er den mest effektive og bærekraftige måten å produsere mat på, sammenlignet med kylling, ku og gris
 • Oppdrettstorsken har et høyt filetutbytte og gir lønnsomhet i videreforedling.
 • Oppdrettsvirksomheten kan sikre aktivitet for hvitfisknæringen utenfor sesong
 • Oppdrett av torsk er attraktivt i et marked som ellers er preget av sesongsvingninger
 • Oppdrettsvirksomheten kan på sikt bygge et nivå som kan sikre helårig aktivitet og bidra til helårige interessante arbeidsplasser. Dette vil sikre at norske arbeidstakere er mer interessante å få på plass enn utenlandske.
 • Gode lønnsvilkår som gir grunnlag for godt betalte og attraktive faste arbeidsplasser.


Grunnlaget for en ny satsing på torsk er vesentlig bedre i dag enn for 10 – 15 år siden.

Det er stor enighet om at det skal dyrkes mer mat fra havet. Havbruk kan seksdoble verdens matproduksjon. Torsk er en art som passer i vårt klima og vår natur. Myndighetene har brukt hundrevis av millioner kroner på et nasjonalt avlsprogram på torskeyngel som det nå kan høstes på. Hvis ikke, vil det være et stort sløseri med skattebetalernes penger.

Næringsaktørene som satser på torskeoppdrett er engasjert i Torskenettverket (Nasjonalt Nettverk for Torskeoppdrett) og Cod Cluster, og er interessert i å oppdatere kunnskap og kompetanse som forvaltningen og myndighetene kan benytte i sitt arbeid med rammebetingelser for torskeoppdrett. Næringsaktørene opplever stor interesse fra både marked og investorer og mener tiden er inne for å oppskalere aktiviteten. I tillegg ønsker aktørene å tilby lokalitetene som infrastruktur til forskning, hvis ønskelig for å utvikle en vitenskapelig dokumenterbar kunnskap.

Myndighetene må beslutte om det fortsatt er interesse for å bygge næringen videre og tillate flere arter i oppdrett. Per i dag oppleves det som vanskelig og rigid å nå gjennom med søknader om lokaliteter og tillatelser.

Torskeoppdrett vil bidra til økt helårsaktivitet i fremoverlente kommuner som nå legger til rette for denne fremvoksende næringen. Bedriftsaktørene innenfor torskeoppdrett ønsker at kommuner som legger til rette for denne aktiviteten også skal få tilført midler fra havbruksfondet.

Både Torskenettverket og Cod Cluster er positive til det arbeidet som gjøres for å fremskaffe helårig aktivitet og forutsigbar råstofftilgang til næringen langs kysten. En er i ferd med å bidra til lønnsomhet i næringen. Det bes om at myndighetene er like positive og bidrar til en fortsatt vekst og utvikling innenfor torskenæringen.

Ørjan Nergaard, styringsgruppeleder Cod Cluster, Båtsfjord

Keven Vottestad, prosjektleder Torskenettverket, Myre