NRKs aktuelle program Helsekost Furuseth har gjort fedme og folkehelsepolitikk til en “snakkis”, men få snakker om at det er i Nord-Norge overvektsproblemet er størst i landet. Ifølge den siste nasjonale folkehelseundersøkelsen fra 2021, er Nordland fylke tyngst i landet. Tallene er nedslående - hele 64 prosent av innbyggerne i Nordland er overvektige eller lider av fedme. Troms og Finnmark følger like etter med en andel på 60 prosent.

Forskning og det aktuelle TV-programmet til Else Kåss Furuset viser at det er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først har utviklet fedme. Som samfunn er derfor forebygging noe av det lureste vi kan gjøre. Det er spesielt viktig å forebygge overvekt og fedme hos barn og unge, da forekomsten er økende, både i Norge og i Europa. Tallene viser at én av seks norske skolebarn er overvektige, en alvorlig indikator på fremtidige helseproblemer. Og det er ikke barnas ansvar.

Konsekvensene av overvekt og fedme blant barn og unge fører til økt risiko for helseproblemer både i barnealderen og senere i voksenlivet. Fedme er blant de mest krevende tilstandene å behandle, både for helsetjenesten og ikke minst for pasientene selv. Har man utviklet fedme, er det for en kronisk sykdom å regne, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Kommunenes arbeid med forebygging er en viktig nøkkel i dette arbeidet. Forebygging og behandling av overvekt og fedme, blant barn og unge, er en langsiktig investering i samfunnets helse. Per i dag har vi ikke effektiv politikk for å få teori og plan til handling på kommunenivå. Kommunene har knapt noen økonomiske incentiver for å prioritere forebyggende tiltak. Dette på tross av at kommunene, i tråd med folkehelseloven, bærer et stort ansvar for å skape sunne miljøer og tilrettelegge for helsefremmende tiltak blant barn og unge.

Hvorfor gjør ikke kommunene mer? Kommunene bærer i liten grad de økonomiske kostnadene knyttet til, og har heller ikke noen økonomiske fordeler av forebyggende tiltak. Dermed blir forebygging av fedme nedprioritert i allerede stramme budsjetter.

I tillegg har kommunene begrensede virkemidler for å sette i verk tiltak som virkelig har effekt. Dette handler om begrensninger i lovgivningen, eller mangel på kompetanse og ressurser til å implementere forebyggende programmer. Det er derfor viktig at staten tar en ledende rolle i å tilrettelegge for, støtte opp under og veilede kommunene i arbeidet med forebygging av fedme og overvekt.

Det kan staten gjøre ved å tilby øremerkede økonomiske incentiver og støtteordninger som belønner god praksis og resultater. Øremerkede midler og tilskudd til kommunene som aktivt arbeider med forebyggende tiltak, og oppnår positive resultater er et eksempel. Ved å gi kommunene økonomisk handlefrihet og stimulere til handling, vil de kunne ta en mer aktiv rolle i å forebygge. For å kvalitetssikre resultater og fremgang, er det behov for at det stilles krav og at disse resultatene også måles. Det bør ikke være stor forskjell på hvilket tilbud eller grad av forebygging man får om man bor i Mosjøen, Karasjok eller i Tromsø.

Samtidig er det viktig å anerkjenne at forebygging av fedme og overvekt ikke kan håndteres av kommunene alene. Det krever et tverrsektorielt samarbeid mellom statlige myndigheter, kommunene, helsevesenet, skoler, foreldre og frivillige organisasjoner. Gjennom samarbeid og koordinerte tiltak kan vi oppnå mer helhetlige og bærekraftige resultater i forebyggingen og behandlingen av fedme. Regulering av markedsføring av usunn mat rettet mot barn og unge, som regjeringen nylig har tatt initiativ til, er et viktig og konkret skritt i riktig retning. Incentiver for at grønnsaker, frukt og annen sunn mat skal være tilgjengelig for alle, uansett økonomi, er også et annet tiltak som bør vurderes.

Den nordnorske fedmeepidemien krever handling og engasjement. I år er det kommunevalg. Vi trenger kommunepolitikere som anerkjenner fedme som en kronisk sykdom, og som engasjerer seg i forebygging og behandling av fedme og overvekt, en av vår tids absolutt største helseutfordringer. Vi har ikke råd til å la være, og vi har et ansvar overfor neste generasjon. Det er bra at TV-programmer, som Helsekost Furuseth, fokuserer på dette, og får diskusjonen om dette i gang. Enda viktigere er det at det ikke bare fortsetter som en “snakkis”, men at det resulterer i handling. Forebygging og behandling av overvekt og fedme er blant våre viktigste samfunnsmessige oppgaver. Barna våre fortjener det, og det krever handling nå.