Men bydelsrådet og engasjerte politikere bør også sørge for at nødvendige og gode forbedringer i bymiljøet ikke drar ut i tid.

Med stadig større utbygging av boliger i Kroken, er det et skrikende behov for etablering av gode aktivitetsplasser for barn, unge og voksne. Godt og trygt bomiljø og en inviterende og aktiv bydelsmiljø henger tett sammen.

Det er viktig at Tromsø kommune gjør gode vurderinger når Kroken nå skal få en egen aktivitetspark. Og at man innfrir på de forventningene som skapes i bydelen.

Kroken har grovt regnet 8000 innbyggere og innen relativt kort tid er det forespeilet at bydelen vil få mange flere, med betydelig boligbygging på trappene. Bydelen blir da på størrelse med en relativt gjennomsnittlig norsk småby.

Da trengs det gode aktivitetsområder, som er lavterskeltilbud.

Tromsø kommune har pekt ut et område mellom Kroken skole og Kroken ungdomsskole som man ser for seg kan bli Krokens svar på Charlottenlund, skrev Nordlys nylig.

16 millioner kroner er satt av til formålet - noe som er omtrent det man brukte på Charlottenlund i sin tid. Mye har blitt dyrere siden Charlottenlund ble utbedret, men det er all grunn til å tro at 16 millioner kroner er nok til en bra oppgradering også i den voksende bydelen på fastlandet.

Bydelsrådet ønsker en aktivitetspark velkommen, men er skeptisk til plasseringen av anlegget. De ønsker heller å få den på plass i nærheten av alpinanlegget.

Også styremedlemmene i Tromsø Venstre, og Korken-beboerne, Irene Dahl og Hogne Jensen er skeptiske til kommunens plan, skriver de i et leserinnlegg i Nordnorsk debatt.

Både bydelsrådet og Dahl og Jensen mener at kommunen må tilrettelegge til bedre brukermedvirkning.

Det kan man være enig i at kommunen bør etterstrebe. Men det er betenkelig at bydelens representanter ønsker å legge opp til en lokaliseringsdebatt. Slike debatter fører erfaringsmessig til uthaling av prosesser og store forsinkelser i denne byen.

Og 16 millioner kroner får man stadig mindre for i dagens økonomi.

Det er tydelig at det er en frustrasjon og mistillit fra de bydelsrepresentantene som uttaler seg i denne saken, rettet mot Tromsø kommune. Det kan man forstå - og det må kommunens politikere og administrasjon ta et tak i.

Men det fremstår ikke som veldig konstruktivt for bydelsutviklingen å bygge sine argumenter på mistro til kommunens intensjoner. Slik det fremstår i leserinnlegget fra Dahl Og Jensen.

Nå ligger det penger på bordet som raskt kan brukes til å realisere en park for barn og ungdom i bydelen. Parken kan etableres raskt i et område som er lett tilgjengelig, romslig, og der infrastrukturen ligger klart. Og der mange barn og unge befinner seg, hver dag.

Det er få gode grunner å si nei til det.

Samtidig bør bydelens engasjerte beboere arbeide for at kommunen utarbeider en generell opprustingsplan for hele bydelen. Som også kan involvere området rundt alpinanlegget.