- Vi ser de får gnisten og personligheten sin tilbake og sykdommen gjemmes litt bort i et hjørne når de synger sammen. Det er som et fristed for dem, sier kordirigent Kim Wigaard til «Aldring og helse Nasjonalt senter».

Serien har bidratt til åpenhet og informasjon om sykdommen.

Prognosene for antall personer med demens framover tilsier et bredt utvalg av meningsfulle dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Gjennom sykdommen har de opplevd tap og har behov for hjelp til å finne egne ressurser og oppleve mestring.

Inn på tunet

Inn på tunet er aktivitetstilbud på gårder godkjent for formålet. Dette er en mulighet og lokal ressurs som i liten grad benyttes. Ca 40 kommuner benytter seg av slike tilbud til personer med demens i dag. Tallet burde kanskje vært 356.

I Inn på tunet ligger det godt til rette for mange slags aktiviteter der noe av det viktigste er fellesskapet rundt måltidene. Her legges til rette for felles uteaktiviteter gjennom kontakt med og stell av dyr og planter, aktiviteter i hagen, vedhogging, snekring, turer og andre lystbetonte aktiviteter.

Inne er det rom for sang, spill, lek, delta i matlagingen, tegne/male, felles lesing av dagens avis med kommentarer. Og en hvil ved behov. Alt tilpasses brukernes forutsetninger og interesser.

Demenskor og Inn på tunet må gjensidig kunne utfylle hverandre. På samme måte som korsang, kan Inn på tunet bidra til mestring og samhold. Kanskje Inn på tunet kan bidra til rekruttering til det lokale demenskoret?

Inn på tunet og pårørende

Hjemmeboende personer med demens er ofte utfordring for pårørende. Forskning gjennomført av «Aldring og helse Nasjonalt senter» mfl. viser at Inn på tunet oppleves om et helsefremmende tilbud for både den med demens og for ektefelle/samboer. Det igjen reduserer omsorgsbehov og stress. Dermed økt trivsel hos ektefelle/samboer som gis muligheter for alenetid og samle krefter. Ikke minst viktig, det føles godt for ektefelle/samboer at han/hun trives i tiltaket.

Jeg har selv snakket med ektefelle som sier at det ikke bare er den dagen vedkommende er på gården som er positiv, det har ringvirkninger med bedre humør og mindre gnisninger andre dager. I tillegg gleder vedkommende seg til neste dag på gården.

Oppsummert

For noen år siden kom stortingsmeldinga «Leve hele livet». Den handler om de grunnleggende tingene som mat/ernæring, aktivitet og fellesskap og sammenheng mellom tjenester. Inn på tunet passer meget godt inn i dette bildet. Dette må være en integrert del av hele tiltakskjeden.

Vi vet noe om Inn på tunet og nytten av det i demensomsorgen. Samtidig er det behov for mer kunnskap, både forskningsbasert og ikke minst erfaringer i kommunene. Det må utvikles lokalt, basert på behov, muligheter og ressurser. Det forutsetter litt vilje til innovasjon.

Mer om temaet finner du på www.aldringoghelse.no Skriv «Inn på tunet» i søkefeltet og på www.matmerk.no Klikk på Inn på tunet-logoen. Statsforvalteren og noen kommuner har temaet i sin saksportefølge.