Ytringsfrihet og en fri offentlig debatt er blant de aller viktigste forutsetningene for et levende demokrati. I Norge har vi heldigvis et godt debattklima med et informert ordskifte. Vi er et sterkt demokrati, med gode demokratiske tradisjoner og institusjoner.

I et innlegg i Nordnorsk debatt 14. juli fremsetter Hanne Stenvaag og Jens Ingvald Olsen påstander som kan tolkes som om myndighetene ønsker å frata partiet Rødt deres stemme i forsvarsdebatten. Dette er ikke bare galt, det er også et dårlig skjult forsøk på å sette arbeidet mot uønsket påvirkning i et mistenkelig lys. Regjeringen er uenig med Rødt når det gjelder vår tilknytning til våre allierte, men vi vil alltid forsvare partiets rett til å hevde sine synspunkter i det offentlige ordskiftet.

Poenget her er at det er norske myndigheters plikt å informere om at det finnes store utenlandske aktører som ønsker endringer i den internasjonale orden. Disse aktørene forsøker blant annet å svekke samholdet mellom vestlige land, og samholdet innad i vestlige land. Den mest vanlige måten å gjør dette på er å påvirke samfunnsdebatten i andre land slik at allerede eksisterende motsetninger forsterkes og det skapes mistillit mellom grupper i befolkningen og mellom befolkningen og styresmaktene. Det er normalt at denne aktiviteten øker i forbindelse med valg.

Det er nærmest umulig for en fremmed aktør å endre en befolknings oppfatning på kort sikt. Men, ved å ha en lang tidshorisont, og ved å utnytte allerede eksisterende skillelinjer, kan man gradvis svekke det samholdet og fellesskapet som vi i dag tar for gitt. Det er dette sjefen for etterretningstjenesten i Norge, viseadmiral Stensønes, peker på i et intervju med Aftenposten sist lørdag.

Som et ledd i forebyggingsarbeidet i forbindelse med høstens stortingsvalg har Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet gitt ut brosjyren «Du er av interesse – Gode råd til deg som stiller til valg». Brosjyren ble utgitt også ved valgene i 2017 og 2019. Dessverre har denne brosjyren blitt enda mer aktuell siden da. Brosjyren er ikke et angrep på det norske demokratiet, den er et bidrag til arbeidet med å bevare det!

Det er helt avgjørende for vårt demokrati at vi kan diskutere alle vanskelige spørsmål, og at vi kan gjøre det åpent og med tillit til hverandre. Vi må stå opp for våre demokratiske verdier og verne om dem. Det gjør vi best ved å sette lyset på de utfordringene vi står overfor og ved aktivt å jobbe for best mulig motstandsdyktighet i befolkningen. Forutsetningene er de aller beste. Vi har en særdeles godt opplyst samfunnsdebatt og våre felles samfunnsverdier står sterkt. Vi har derfor de beste forutsetninger for å opprettholde og styrke den demokratiske debatten samtidig som vi står imot utenlandske aktørers forsøk på å skade nettopp disse verdiene.