Som en naturlig konsekvens av Fosen-dommen, ønsket Grenselandet AS en juridisk uttalelse på ett konkret spørsmål: Kommer Davvi vindpark i konflikt med artikkel 27 eller ikke? Konklusjonen er helt entydig.

Den juridiske betenkningen sier at Davvi-prosjektet er langt ifra å komme i konflikt med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27. Hadde vi ligget i gråsonen, ville det vært problematisk. Men der er vi altså ikke, noe som er helt essensielt for oss.

I oktober ’21 kom den mye omtalte Fosen-dommen. Der slo Høyesterett fast at utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Siden har avgjørelsen naturlig nok preget ordskiftet.

Dommen er verdifull for samfunnet. Den slår fast at det skal være vesentlige negative konsekvenser som skal til, før det er krenkelse av rettighetene. Høyesterett konkluderte med at inngrepet på Fosen ville utgjøre en alvorlig trussel mot reindriftsnæringens eksistens på sikt, og dermed mot kulturutøvelsen. Vinterbeiter var i praksis tapt, og det var ikke tilfredsstillende avbøtende tiltak.

Dommen også sier noe om at reindriften, som andre, har en viss plikt til å tilpasse seg inngrep som er av samfunnsmessig nytte.

Oppsummert kan man fastslå at det ikke er slik at ethvert inngrep kommer i konflikt med nevnte artikkel. Det som er den vesentlige forskjellen mellom Davvi-prosjektet og Fosen, er de negative konsekvensene. De kan rett og slett ikke sammenlignes ettersom de er veldig lave med Davvi-prosjektet.

Den juridiske uttalelsen knyttet til Davvi vindpark, baserer seg på konsekvensutredningene som har blitt gjort opp mot reindrift og prosjektet i Lebesby, og dette grunnlaget er meget solid. Det er kilderapporter fra Samisk Næringsforbund som har basert sine vurderinger på intervjuer med sentrale reindriftsutøvere i distriktene. Ut fra de kilderapportene, har NaturRestaurering laget en fagrapport rundt reindrift. I tillegg har NaturRestaurering gjort en egen rapport på kumulative effekter.

Langt under terskelen

I den juridiske betenkningen, gjort av Advokatfirmaet Robertsen AS, påpekes det at strenge vilkår må være oppfylt for at man er i konflikt med artikkel 27. Det trekkes frem at det må foreligge tap av reinbeiter som får betydelige virkninger for om næringsutøvelsen fortsatt kan gi utbytte. Eller som har en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet for å dyrke sin kultur i området.

Det understrekes også at avbøtende tiltak har en viktig rolle i spørsmålet om krenkelse, samt at reindriften har en tilpasningsplikt – dog innenfor visse grenser. Siste del av konklusjonen retter seg spesifikt mot Davvi-prosjektet, og lyder som følger:

«Når det aktuelle utbyggingsområdet for det meste består av steinur som verken er eller brukes til reinbeite eller som område for flytting av rein, vil en utbygging neppe få noen virkning verken på beitetilgang eller reintrekk mellom sommerbeiter i nord og vinterbeiter i sør. Da er man langt under terskelen for krenkelse av FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27.»

LES HELE BETENKNINGEN HER

LES FOSEN-DOMMEN HER