Etter flere år med nedskjæring i skole og barnehage i Tromsø kommune, er det kuttet helt inn til margen i disse tjenestene. Disse svært viktige tjenestene til barn og unge har dessverre vært underprioritert over år, noe som synes i de tilbakemeldingene vi får fra våre medlemmer.

Utdanningsforbundets tillitsvalgte i mange andre kommuner i landet melder om dramatiske nedskjæringer i tjenestetilbudet til barn og unge. Dette er dypt foruroligende, da disse kuttene vil ramme de sårbare barna våre aller hardest.

I tillegg til at sektorene har vært rammet av kutt over tid, opplever vi nå store rekrutteringsutfordringer. Etter høstens streik i skole har vi også en tilleggsutfordring, nemlig å faktisk kunne beholde de vi allerede har. Det meldes dessverre om at våre dyktige pedagoger ser etter annet arbeid, andre arbeidsgivere som kan ivareta deres lønns- og arbeidsvilkår på en bedre måte. Måten KS håndterte streiken, og den nedsnakkinga av lærerprofesjonen som sentrale aktører i KS tillot seg, har skapt en tillitskrise i skolen som vil kreve hardt arbeid fra arbeidsgiversida for å endre.

Onsdag 14. desember legger kommunedirektøren frem administrasjonens forslag til budsjett for neste år, og handlingsprogram for de kommende fire årene, og det ser ut til at pilene snur i Tromsø. Det kan se ut som om alvoret kanskje har sunket inn, og vi ser et sterkere fokus på barnehage og skole, og generelt et sterkere fokus på barn og unges oppvekstsvilkår i Tromsø kommune. Dette er svært gledelig.

Noen eksempler på styrking er verdt å nevne spesifikt; For barnehagen sin del tar man nå innover seg den dramatiske økningen i behovet for spesialpedagogiske tiltak, og tilfører barnehageramma 10 millioner. I tillegg skal kommunen i gang med et prosjekt med økt grunnbemanning for å se om det har effekt på sykefraværet. Dette er gode takter.

Elevtallet i Tromsøskolen er dessverre synkende, og derfor ligger det inne forslag om demografijustering i budsjettet. Kommunedirektøren forslag, etterfulgt av posisjonens forslag til endring og tillegg før kommunestyrebehandling, viser en netto styrking av skoleramma. Videre er det forslått at dette legges som styrking på skoleramma, slik at pengene faktisk vil komme helt ut til skolene og materialisere seg i blant annet en økning i antall årsverk. Dette er gode takter.

Vi står likevel overfor store utfordringer i skole og barnehage i årene som kommer, særlig knyttet til rekruttering og å beholde viktig og riktig kompetanse, samt sørge for en økt grunnbemanning i enhetene for å kunne løse det svært viktige samfunnsoppdraget skole og barnehage har. Handlingsprogrammet for de neste fire årene kan være et godt grunnlag for et større løft i disse sektorene, men jobben har så vidt begynt.

Vi tar ingen gleder på forskudd, og vi skulle aller helst sett enda sterkere styrking i alle poster, men med dette budsjettet viser administrasjonen og posisjonen vilje til å snu den negative trenden vi har sett over år. Credit where credit is due!