Etter at Tromsø kommune lanserte en moderne, stilisert utgave av byvåpenet til digital bruk, slik Oslo og visstnok andre bykommuner har gjort, kom det en innsigelse som må sies å være nokså spesiell for Tromsø. Fra universitetshold kom det kritikk mot at det bare stod ‘Tromsø’ til høyre for denne logoen, basert på det offisielle byvåpenet. Eller ‘kommunevåpenet’ som det heter med en moderne eufemisme. At man hadde sløyfet ordet ‘kommune’ ble henført til at Tromsø ‘skjemmes’ over å være en kommune.

Denne innfallsvinkelen er ikke bare spesiell; den må også sies å være direkte gal. Av Norges byer må vel Tromsø, etter de store kommunesammenslutningene først og fremst i 1964, sies å ha vært i fremste rekke når det gjelder å desavuere by-begrepet.

Mens alle byer med respekt for seg selv fortsatt kaller sitt høyeste organ ‘bystyret’ (selv om de forlengst er blitt storkommuner med bygder i utkantene), holder Tromsø seg med et ‘kommunestyre’.

Da jeg kom med i kommunepolitikken i Tromsø i 1991, etter oppvekst- og ungdomsår i Oslo, var det spesielt å registrere hvordan ordet ‘by’ var sensurert i Tromsø. Man hadde ikke et byplankontor, som i andre byer – men et ‘plankontor’. Man hadde ikke en byplansjef – men en ‘plansjef’. Og de fysiske resultatet var, for å si det mildt, deretter.

I de senere år, som engasjert tromsøborger, har jeg mang en gang reflektert over en pussig og byfremmed ordbruk. I et politisk møte hørte jeg for eksempel at det ble henvist til disse ‘høyhusan man ser i andre kommuna’ (ikke ‘andre bya’). Videre kan man i byens aviser se overskrifter om at ‘Disse sentrumsveiene skal asfalteres’. Bjørnøygata så jeg en gang ble til ‘Bjørnøyveien’.

Hva kommer det av at det som har med BY å gjøre er blitt så fremmed for oss i Tromsø? Og hvorfor er det så anstøtelig?

Forøvrig, hva angår logo-versjonen av Tromsøs byvåpen: Jeg liker den egentlig mer og mer – særlig når den vises i blått.

Den i Oslo, som vi har sett så mange ganger som bakteppe under byrådets pressekonferanser, har av kritikere vært sammenlignet med tegneseriefiguren Streken – ‘La Linea’.

I så måte tror jeg vi i Tromsø, med vår rein, designmessig har vunnet over St. Halvard i Oslo.