Det er viktig å gjøre det trygt for myke trafikanter i Tromsø. Da vil flere fortsette å sykle og gå. Vi ønsker ikke at de som allerede sykler eller går, skal velge bussen. Derimot ser vi gjerne at flere bilister tar buss, dersom de ikke kan eller vil sykle eller gå.

Nordlys, ved Andreas Høyer, skriver i dag, torsdag 22. desember, at faggruppen for sykkel, gange og trafikksikkerhet i Tenk Tromsø ønsker å bremse økningen i antall busspassasjerer i Tromsø. Også Maja Sojtaric går hardt ut mot Statens vegvesen i sin kommentar på debattsiden, der hun påstår at faggruppen mener at man skal bygge ned busstilbudet. Dette er ikke hva faggruppen mener eller anbefaler. Vi vil gjerne ha flere bilister over på buss for å dempe biltrafikken i Tromsø. Det er nødvendig for å nå nullvekstmålet i privatbilbruken. Samtidig ønsker vi at de som sykler eller går, skal fortsette med det, og vi vil gjerne ha flere bilister over på sykkel eller gange. Da må vi gjøre det trygt og attraktivt å ta seg frem som myk trafikant. Dersom økningen i busspassasjerer kommer på bekostning av sykkel og gange, er det en uheldig utvikling.

Vil beholde syklister og gående
Å gå eller sykle har mange positive sider. Syklister og gående reduserer antallet biler på veien, og bedrer dermed fremkommeligheten for de som må kjøre bil. De myke trafikantene får også en helsegevinst ved at de er fysisk aktive og er ute i frisk luft. Miljøgevinsten ved å redusere antallet biler, er også åpenbar og den viktigste faktoren for en bypakkeløsning. Derfor må vi styrke satsingen på gang- og sykkelløsninger. Hvis syklister og gående velger buss fremfor å gå eller sykle, øker behovet for større kollektivkapasitet, det blir flere busser på veiene og trafikantene mister helsegevinsten.

Må investere i attraktive gang- og sykkelløsninger
Mange undersøkelser viser at flere vil sykle eller gå dersom det oppleves trygt og attraktivt. Å gå eller sykle må oppleves som et reelt alternativ til bil eller buss for at flere skal velge å forflytte seg «for egen maskin». Sykkelandelen i Tromsø er i dag langt under 10 prosent, mens målet for bypakken er 20 prosent. For at det skal oppleves som trygt og attraktivt, må vi investere i gode løsninger som passer for ulike typer myke trafikanter – gående og syklende i ulikt tempo, med og uten hjelpemidler. Faggruppen for gange, sykkel og trafikksikkerhet anbefaler derfor at vi fortsetter dagens satsing på gang- og sykkelløsninger. Dette betyr at vi må stå ved fordelingen av penger i bypakken som allerede er bestemt, og ikke flytte penger fra gang- og sykkelsatsing til økt tilskudd til bussdrift.