Spørsmålet i tittelen er aktuelt, fordi Bergens Tidende (BT) i flere artikler har satt søkelyset på aksjeselskapet «Praktikk» og dette selskapets forhold til universitetets rektor, Dag Rune Olsen.

Aksjeselselskapet er opprettet av tidligere mangeårig direktør i NHO, Tom Knudsen. Selskapets formål – eller «konsept»- er å «knytte utdanningsinstitusjoner og bedrifter sammen for å få sikre praksisplasser til studenter» (BT, 20.12).

Avisen skriver at Knudsen har hatt flere samtaler med Olsen, og at de to i fellesskap utarbeidet et «avtaleutkast» med sikte på at universitetet skulle kjøpe selskapet. Som gjenytelse skulle Knudsen få inntil 20 millioner «utbetalt for ideen, i tillegg lederstilling i selskapet fram til hans pensjon». (BT, 19.20). Avtaleutkastet har siden blitt avvist, både av UiBs egen administrasjon og av Kunnskapsdepartement. Knudsen er i stedet ansatt i midlertidig stilling ved Center for The Science of Learning and Technology, i lønnstrinn 92 (vel en million pr. år).

Det er selvsagt ikke forbud mot å forsøke å selge sine «forretningsideer» til offentlige institusjoner. Det er det mange som gjør. Men det oppsiktsvekkende i denne saken er for det første det store pengebeløpet: 20 millioner til Knudsen for hans «ide» betyr jo en ganske stor overføring fra offentlige midler (les: innbyggernes penger) til Knudsens private konto.

For det andre er de ikke bare oppsiktsvekkende, men også sterkt kritikkverdig at duoen Olsen & Knudsen benytter seg av noe som fremstår som klare brudd på etiske regler for statlig virksomhet. Det jeg da sikter til er duoens opptreden i møter med fylkespolitikerne. Sistnevnte har jo en selvsagt interesse av et godt samarbeid om praksisplasser mellom utdanningsinstitusjoner og bedrifter.

Men når duoen skal presenterer Knudsens «ide» (les: aksjeselskap) for å få fylkeskommunal pengestøtte, viser duoen til minst to usanne påstander. Den første er at Praktikk» er «et 100% UiB-eid selskap». Den andre er at «NHO og LO sentralt har sluttet seg til dette (BT, 20.12). Men duoen må vel selv vite at disse to påstandene er usanne? I hvert fall hvis den er tilregnelig i presentasjonsøyeblikket, noe det ikke er noen grunn til å tvile på.

Universitetet bruker mye tid og krefter på å lære studentene om forskningsetikk. Men også de ansatte har klare etiske forpliktelser. I «Etiske retningslinjer for statstjenesten» står det at «den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte (§1.2) Videre står det at «statsansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger, enten det er til andre myndigheter (for eksempel fylkeskommunen, min bemerkning) eller innbyggerne» (§ 3.1)

Olsen er statsansatt, men har i denne sammenheng brutt statens etiske retningslinjer. Dette er retningslinjer som han har en moralsk forpliktelse til både å ha kunnskap om – og å følge.

Av BT går det fram at også viserektor, Oddrunn Samdal, har deltatt i samtale med fylkespolitikere. Kanskje hun kan svare på dette leserinnleggets innledningsspørsmål: Bryter UiB statens etiske regler?

  • Innleggsforfatter Eilert Jan Lohne har skrevet en doktoravhandling om etikk i offentlige forvaltning (2002). Han har vært tilsatt ved Universitetet i Bergen (UiB) i 40 år og har over tredve år bak seg som folkevalgt i Bergen bystyre. Han er nå pensjonist.