I et innlegg i Nordnorsk debatt stiller Eilert Jan Lohne spørsmål ved om Universitetet i Bergen (UiB) kan ha brutt statens etiske regler. Bakgrunnen for spørsmål er tidligere oppslag i Bergens Tidene og at: «de to i fellesskap utarbeidet et «avtaleutkast»». Her vises det til Tom Knudsen og undertegnede, og utkast til avtale om kjøp av Knudsens selskap Praktikk AS. Dette medfører ikke riktighet; utkast til avtale ble utformet av Knudsens advokat. I forslag til betaling for selskapet inngår en resultatkomponent med en øvre verdi på 18.5 mill. kroner, slik omtalt i media. Forslaget om en resultatkomponent kom etter innspill fra en utredning utført av VIS Innovasjon (deleid av UiB). Undertegnedes umiddelbare respons på denne delen av oppgjøret, var at her synes UiB å betale to ganger for samme tjeneste og ble følgelig avvist. Lohne skriver videre at avtaleutkastet ble avvist av Kunnskapsdepartementet (KD). Det korrekte er at KD ikke kan se at «regelverket er til hinder for at UiB eier aksjer i et selskap som skal bidra til å styrke arbeidslivsrelevansen», men peker samtidig på «noen elementer i avtaleutkastet vi har fått oversendt, som UB kan vurdere.» Dette er alle elementer som omhandler betingelsene i avtalen. Kjøp av selskapet ble lagt til side da det ikke kom til enighet mellom partene om nettopp betingelsene.

I møte med fylkespolitikere påstod verken Knudsen eller undertegnede at Praktikk AS «er et 100% UiB-eid selskap», slik Lohne skriver. Lohne viser her til et kulepunkt i en muntlig presentasjon hvor det fremgår at vi arbeidet med dette som en mulig organisering av prosjektet. Dette var det rimelig at politikerne ble gjort kjent med. Utover det var det prosjektet og hensikten med dette som ble presentert for politikerne. Det har heller aldri vært hevdet at LO og NHO sentralt har sluttet seg til kjøp av selskapet, ei heller et «et 100% UiB-eid selskap». Det er det heller ingen grunn til. Derimot har prosjektet blitt godt mottatt av sentrale representanter for LO og NHO, og Are Turmo, NHO og Arvid Ellingsen, LO sitter nå i styringsgruppen for prosjektet. Det samme gjør fylkesdirektør Bård Sandal, Vestland fylkeskommune. Det kan også føyes til at Roar Olsen, direktør for Unit, som drifter Arbeidslivsportalen.no bekreftet at: «Dette ønsker vi svært gjerne et samarbeide om og er en naturlig utvidelse av Arbeidslivsportalen.»

Viserektor Oddrun Samdal har aldri deltatt i diskusjoner om mulig overtakelse av Knudsens selskap, Praktikk AS; det er derfor heller ikke naturlig at hun besvarer Lohnes innlegg, slik Lohne foreslår.

Styret ved Universitetet i Bergen har bedt om en ekstern gjennomgang av saken og denne forventes å være oppklarende.