Spørsmålet er om et eget tilbud skal etableres ved Nordlandssykehuset i Bodø, i tillegg til tilbudet som allerede eksisterer ved UNN i Tromsø.

Argumentene for og imot er de samme som ble brukt i den betente debatten om PCI-behandlinga: En etablering i Bodø vil kunne gi raskere behandling for pasienter sørover i Nordland.

Men frykten er er at en oppsplitting vil ramme et sårbart fagmiljø. Et samlet fagmiljø vil gi best pasientsikkerhet og kvalitet.

Ei egen arbeidsgruppe har utredet saken uten å bli enige, men anbefaler likevel at trombektomi fortsatt bare skal være tilgjengelig i Tromsø.

Arbeidsgruppa mener tilbudet i Tromsø bør styrkes for å sikre regionen et solid fagmiljø og forutsigbarhet.

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord, er i tråd med arbeidsgruppen i sin anbefaling til styret:

Styret bør gå inn for å videreutvikle det etablerte tilbudet i Tromsø som det eneste tilbudet i landsdelen.

I innstillingen skriver direktøren at trombektomi som er etablert ved UNN Tromsø videreføres de neste tre årene, med mål om å bli et robust senter.

På sikt vil et slikt senter kunne behandle opp mot 130 pasienter i året.

Det vil være klokt om styret støtter direktørens anbefaling.

Fagmiljøene må få tid til å bli sterkest mulig der det allerede er beredt et godt grunnlag. Det vil være til pasientenes beste å samle kreftene i Tromsø.

Det er også all grunn til å oppfordre om gjennomsiktige, grundige prosesser i styrebehandlingen. Trombektomi-videreføringa i Tromsø kan åpne opp for regionale konflikter i den store helseregionen.

Saken er nesten en blåkopi av saken om etablering av et PCI tilbud i Bodø, som splittet opp et fagmiljø i Tromsø.

Oppsplittingen var preget av uryddige forhold og uformell kommunikasjon og førte til steile fronter mellom helseforetaket og dets underforetak. Hele affæren endte i skandale, en sykehusdirektørs avgang og et sviende granskningsrapport fra PWC.

Helse Nord har et særlig ansvar å holde konfliktnivået lavt i det historiske gjenskinnet av den opprivende og tidvis skandaløse PCI- saken.