Det snakkes om at førstegangskjøpere ikke kommer seg inn på boligmarkedet i Tromsø fordi at det er for dyrt. Da må man se på om man kan gjøre noen grep på tilbudssiden som gir flere av den typen boliger som denne gruppen har råd til å kjøpe.

Ett enkelt grep for å hjelpe til på vegen er å øke fortettingen i område som er definert av kommunen som fortettingsområde ytterligere. For å få ned prisen på leiligheter må man bygge mindre enheter og flere enheter per m2 tomt.

I dag begrenses det til 3 boenheter pr boligtomt i planbestemmelsene. Hvorfor skal man ha ett maks antall på boenheter så lenge kravene til uteoppholdsareal og parkering er ivaretatt? Ved økt fleksibilitet vil man kunne utnytte eksisterende og ny boligmasse bedre.

I fortettingsområde idag er det f.eks masse gamle større boliger med større tomter som kan utvikles til 4-5 eller fler boenheter kontra 3 enheter. Det man oppnår når man setter taket på 3 enheter er at tiltakshaver bygger maks antall m2 man kan på tomten for å maksimere utnyttelsen og da blir gjerne enhetene fra 100 m2 og opp. Vi alle vet at kvadratmeterprisen i Tromsø er skyhøy og da blir prisene deretter på større boenheter.

Her burde man også nedjustere kravet til parkering for mindre leiligheter, da disse som regel ikke har det samme behovet og heller legge opp til f.eks mer sykkel-fasiliteter. Dette rimer også bra med kommunen sitt 0-vekstmål for biltrafikken.