Da regjeringen anbefalte en samling på Evenes, var beslutningen tuftet på en helhetlig vurdering av både operative og økonomiske forhold. Sett opp mot kostnadene, ga Evenes som enebase samlet sett Forsvaret best operativ evne.

To baser gir økte driftskostnader

En delt løsning ville innebære etablering og drift av to base- og støttestrukturer og kostnader til sikring av to baser. Denne merkostnaden ble ved utgivelsen av forrige langtidsplan i 2016 beregnet til om lag 200 millioner kroner per år med luftvern kun på Evenes, og om lag 300 millioner kroner per år med luftvern på begge basene.

Pengene man sparer på å samle aktiviteten på en base, gir bedre effekt når de benyttes på andre deler av forsvarsstrukturen, enn å opprettholde Andøya flystasjon som base for de maritime patruljeflyene.

1.desember 2020 vedtok Stortinget den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. Der står det: «Vedtaket om å legge ned Andøya og Bodø ligger fast, det er ikke prioritert midler til bemannede beredskapsfunksjoner ved basene, men det prioriteres noe midler til strengt nødvendig vedlikehold av kritisk infrastruktur etter at basene er lagt ned for bedre å kunne understøtte og motta allierte forsterkningsstyrker». Det er ikke lagt opp til å benytte Andøya lufthavn til regelmessig øving og trening. Det er viktig å presisere at dette ikke er den samme løsningen som ble skissert som et alternativ i forrige langtidsplan, da beredskapsbase på Andøya ble vurdert til å koste om lag 100 millioner per år, i tillegg til kostnader til reinvesteringer. Løsningen som er beskrevet i den nye langtidsplanen har en langt lavere kostnad.

Utviklingen av Evenes flystasjon

I arbeidet med utviklingen av Evenes flystasjon er det lagt vekt på å finne gode løsninger for den sivile lufttrafikken, som både ivaretar flysikkerhet, sikrer regulariteten og ivaretar behov og tiltak som følger av den statlige reguleringsplanen for flystasjonen/lufthavnen. I samråd med Avinor ble fasilitetene for de maritime patruljeflyene derfor flyttet ca. 300 meter sørover fra opprinnelig forslag. Merkostnaden for flyttingen, som ble besluttet i 2020, var rett i underkant av 400 mill. kroner i forhold til prosjektet som ble godkjent i 2019. Luftfartstilsynet har godkjent lokaliseringen av bygget til patruljeflyene. Det er arealmessig tatt høyde for ytterligere nasjonal eller alliert utbygging, dersom det skulle være behov.

Reguleringsplanen for Evenes flystasjon har flere bestemmelser for arealbruk som ivaretar hensynet til de viktige naturvernområdene rundt flyplassen og til støy. Støy fra kampflyene F-35 anses å være den største utfordringen både for sivile aktivitet ved lufthavnen, for den omkringliggende bebyggelsen og reindriftsnæringen. Forsvarsbygg har startet arbeidet med befaring av 175 sivile bygninger rundt flyplassen for å avklare behov for støytiltak. Det er også igangsatt et undersøkings- og oppfølgingsprogram på beitende husdyr og rein som følge av endringer i støybildet. Forsvarsbygg samarbeider tett med Avinor for å implementere tiltak og administrative rutiner for å sikre at flypassasjerer skjermes for støy.

Avinor har sendt søknad om ny utslippstillatelse for Evenes lufthavn til statsforvalteren i Nordland. Det jobbes for å redusere behovet for avisingskjemikalier og unngå stor økning av utslipp. Forsvaret og Avinor ser spesielt på om økt mekanisk fjerning av snø og is (svartbanestrategi) kan gi mindre kjemikaliebruk.

Det gjennomføres flere prosjekter på Evenes som omhandler håndtering av ammunisjon. Eksisterende lager og våpenverksted skal oppgraderes. Det etableres en dedikert våpenplattform for de maritime patruljeflyene. Videre vil de to eksisterende to plattformene for armering/desarmering mm. av våpen få større kapasitet.

Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at Evenes flystasjon vil gi dårlige operative forhold hverken for den sivile luftfarten eller for operasjoner med kampfly og våre nye maritime patruljefly. Beslutningen står, som jeg skriver innledningsvis, støtt.