Gå til sidens hovedinnhold

Bent Høie må sørge for en åpen høringsrunde om UNN Åsgård

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret i Tromsø diskuterte UNN-styrets vedtak om flytting av rus- og psykiatritilbudet til Breivika i møte 25.5.21. Et stort flertall i kommunestyret uttrykte uenighet med UNN-styret.

Vi anmoder helseminister Bent Høie om å sørge for at det blir en åpen høringsrunde der de berørte parter får anledning til å uttale seg før endelig vedtak fattes.

Etter forslag fra Bendik Woie (Rødt), Jarle Heitmann (Ap), Edmund Leiksett (SP) og undertegnede vedtok kommunestyret i Tromsø følgende uttalelse:

Flytting av rus- og psykiatritilbud til Breivika

Rus- og psykiatritilbudet på UNN Åsgård dekker hele Nord-Norge, med et behandlingstilbud og behandlingspotensiale som er unikt. Forrige uke har et splittet UNN-styret sluttet seg til innstillingen om å flytte Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling til et nytt bygg ved UNN Breivika.

Argumentasjonen for flytting var samlokalisering av somatikk og rus/psykiatri, og at man vil være i stand til å gi et mer helhetlig behandlingstilbud. Pasientene kommer fra Tromsø og andre kommuner i Nord-Norge og drar tilbake til sine hjemkommuner etter endt behandling. Det er våre naboer og sambygdinger vi skal ta vare på, og det angår kommunene hvor behandlingstilbudet i Tromsø gis og hvilke opplevelser både pasienter og pårørende har.

Det er opp til styret i Helse Nord HF å ta den endelige avgjørelsen, men Kommunestyret ønsker at en så stor og viktig sak for hele Nord-Norge har en åpen høringsrunde som involverer de berørte kommunene. Tromsø kommune ber helseminister Bent Høie om å sørge for at så skjer.

Pasienter, brukere, pårørende, fagfolk og erfaringskonsulenter har uttrykt sterk uenighet med vedtaket UNN-styret har fattet. Tromsø som vertskommune for UNN mener det er viktig at alle involverte parter blir hørt, før endelig vedtak fattes. Derfor ber vi om en åpen og bred høringsrunde. Denne saken er for viktig til at et splittet UNN-styre skal være toneangivende for nedslagsfeltet for Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Nord-Norge. Debatten om flytting fra Åsgård til Breivika har eskalert etter UNN-vedtaket og de berørte parter fortjener å bli hørt.

Kommentarer til denne saken