Russland, Finland, Sverige og Norge har en felles utfordring: Det bor for lite folk i disse landenes nordlige strøk. Dette er en av de største utfordringene vi har hver for oss og sammen. Den 26. oktober møtes utenriksministrene i de fire landene i Tromsø til Barentsrådsmøte. Dagen før er det vi på regionalt nivå, gjennom Barents regionråd, som møtes. Den demografiske utviklinga er et tema som vil bli tatt opp disse dagene.

Vi som bor og lever i Troms og Finnmark, har over tid sett en negativ trend når det gjelder folketall. Guvernører og landshøvdinger i våre naboland ser den samme tendensen i sine regioner, hvor befolkninga er aldrende og unge hoder forlater regionen. Hvorfor gir folketallsutviklinga grunn til bekymring? Det er faktisk lett å svare på: Ressurser! For å håndtere og utvikle naturressurser på best mulig måte. For å sikre bærekraft og ta hensyn til det tøffe arktiske klimaet. For å sikre at det er innbyggere og kompetanse nok til å løse alle oppgavene. Og ressurser nok for å sikre utdannings- og kulturtilbud, smarte transportløsninger og at den digitale utviklinga også foregår her, slik at de unge velger å bli.

Dette kaller jeg for bidrag til klimatilpasning, til bosetning og til styrking av sivile samfunn. Ja, det er også med tanke på folk-til-folk-samarbeidet, demokratiutvikling og positiv tilnærming til avspenning i nord.

Jeg er glad for at den nye regjeringas plattform er klar på at den negative demografiutviklinga skal snus. Jeg er også glad for at den nye regjeringa så klart tar til orde for å styrke menneskelig samkvem i Barentsregionen. Jeg liker at bidrag til avspenning gjennom tilstedeværelse er nevnt. Og enda mer glad er jeg når det står at Norge skal styrke dialogen og møteplasser. Å styrke samarbeidet mellom land og folk i nord, som gjennom Arktisk råd og Barentsrådet, er helt riktig.

Som nabo til Russland heter det i regjeringserklæringa at vi skal videreutvikle det bilaterale samarbeidet med Russland i nord på områdene hav, ressurser, klima og kystrelaterte spørsmål i Barentshavet og Arktis. Dette er helt naturlig; havet gir oss mat, og samtidig en forpliktelse til å håndtere de enorme ressursene som finnes her. Allerede samme uke som den nye regjeringa varsler ny kurs i nordområdepolitikken, blir første avtale inngått, Norge og Russland er nemlig enige om at vi må ha en havforvaltning i nordområdene som er både langsiktig og bærekraftig, slik at vi tar vare på verdens største torskebestand og de andre artene i Barentshavet. Regionsatsing gir utvilsomt store bidrag til nasjonalregnskapene!

Derfor må det bo folk her, derfor må statene gi seg sjøl en kjøreordre for å ivareta samfunnsutviklinga i nordområdene. Det er i alle fall et arbeid jeg tar med meg på møtene, men også hver dag for folk i Troms og Finnmark.

Bjørn Inge Mo (Ap)

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark