Verktøykasse til boligbygging:

Bedre boliger i distriktet

Kommunene trenger en bedre verktøykasse for å få fart på boligbyggingen i distriktet. Arbeiderpartiet vil ta betydelige grep for å gi flere mulighet til å eie egen bolig og bo spredtbygd i hele landet.

Bolig er – ved siden av arbeid, utdanning og helse – det viktigste i folks liv. For Arbeiderpartiet er det et hovedmål at alle som ønsker det skal eie egen bolig. Arbeiderpartiet vil ha en aktiv boligpolitikk der stat og kommune tar et større ansvar enn i den markedsstyrte boligpolitikken den blå regjeringen fører i dag. I Dyrøy og andre distriktskommuner fungerer ikke boligmarkedet på samme måte som i en by, og det trengs andre virkemidler for å stimulere boligbyggingen og få folk i hus.

Lav markedspris og manglende vilje fra private finansieringsinstitusjoner kveler interessen for å føre opp nybygg, og vi er i en negativ spiral med mange gamle hus som ikke vedlikeholdes, og heller ikke brukes som heltidsboliger. Folk som ønsker å bo i distriktet får verken tilgang på gamle hus eller på finansiering til nybygg. Vi mener at flere skal få mulighet til å eie egen bolig, og til å bo i hele landet spredt. Slik kan vi sikre tilgang på kompetanse og utvikling på alle steder.

Kommunepartiene i Midt-Troms har jobbet med mange forslag til endring av boligpolitikken i distriktet, disse er vedtatt av årsmøtet i Troms Arbeiderparti og kommet med i det nye valgprogrammet. Det viser at det nytter å jobbe med endringer og nye tiltak fra grasrotnivå. Det er vi i distriktet som vet best hva som nytter hos oss!

Arbeiderpartiet har fremmet 60 forslag for en bedre distriktspolitikk og 30 nye forslag for en ny boligpolitikk for Norge i Stortinget. Noe av det viktigste vi går til valg på i boligpolitikken er:

Vi vil starte arbeidet med en ny melding om boligpolitikk fra dag 1 dersom vi kommer i regjering.

Kommunene har stor frihet, og et betydelig ansvar, for å legge til rette for å sikre tilstrekkelig boligbygging i sine kommuner, innenfor plan- og bygningsloven (PBL). I alle Arbeiderpartiets forslag om å styrke kommuneøkonomien i alternativt budsjett kunne gitt kommunen større muskler til å realisere egne boliger for flere, og til å prøve ut ulike prosjekter som kan gi nye veier inn i boligmarkedet.

Reetablere «Boligetablering i distriktene», en tilskuddsordning som dagens regjering avsluttet. Ordningen bidro til å bygge ny kunnskap om boligmarkedet i distriktene. Det er kunnskap som brukes lokalt av kommuner for å utvikle kommunens boligmarked. Vi mener at det er behov for mer kunnskap om hvordan utfordringer med boligmarkedet i distriktene.

Videre har vi foreslått en rekke tiltak for å gi nye veier inn i boligmarkedet og at det bygges flere boliger:

– Å styrke Husbankens utlånsramme.

– Å øke bostøtten.

– Å etablere prøveordninger for å hjelpe folk inn i boligmarkedet.

– Prioritere 5 mill. kroner til utarbeidelse av metodikk for «leie til eie».

– Innføre statlig rentekompensasjonsordning for kommunale tomtekjøp til 20 mill. kroner.

– Utrede endring i PBL knyttet til kommunens mulighet til å fastsette disposisjonsform i boligprosjekter.

For å sikre en bærekraftig og fremtidsrettet arealutvikling er det viktig at utbyggingsmønster og transportsystem samordnes. Nye boligområder må ivareta klima- og naturhensyn når det gjelder utbygging, transportløsninger, materialbruk og gjenbruksløsninger. Samtidig mener vi det ikke kan være sånn at statlige planretningslinjer er så strenge at kommuner med befolkningsnedgang eller boligmarked i stagnasjon ikke får bygget attraktive boliger. Det er viktig at disse planretningslinjene er godt tilpasset regionale og lokale forhold, slik det åpner for i dagens regelverk.

Vi har foreslått i Stortinget at Husbanken skal ha en sterkere rolle i distriktene. Demografiutvalget sier at påfallende lite av Husbankens lån ender i distriktskommuner. I alle år siden 2014 har vi foreslått å øke utlånsramma til Husbanken med inntil 8 milliarder utover regjeringens forslag.

Vi ønsker å etablere et program for utprøving av nye tiltak i distriktspolitikken, med sikte på arbeid, velferd og utvikling. Etter 8 år med sentralisering og lite ny distriktspolitikk vil vi se på mulige nye løsninger, for eksempel ulike tilskudd for rehabilitering eller sanering av boliger i distriktene.

Husbanken skal hjelpe flere unge inn på boligmarkedet, enten ved startlån eller nye «leie til eie»-ordninger. Vi vil etablere et eldreprogram for å lage et boligtilbud slik at generasjoner kan dra nytte av hverandre. I distriktene ser vi at en del eldre ikke selger husene sine når de blir gamle og ikke klarer å vedlikeholde dem. Det fører til forfall, og at attraktive boliger for unge ikke kommer på markedet.