I dag foregår en urettferdig praksis i hele 67% av norske kommuner, og over hundre tusen barn rammes!

Barnetrygd er en økonomisk overføring som utbetales automatisk fra barnet er født til det fyller 18 år. Denne trygden blir utbetalt til alle med barn, uavhengig av hvor lite eller hvor mye man tjener. Men, for de som lever i lavinntektsfamilier, blir sosialhjelpen avkorta tilsvarende beløpet man mottar i barnetrygd. Forenklet kan man si at barn som lever i lavinntektsfamilier blir fratatt barnetrygda, mens de med høyere inntekt, får beholde sin.

Redd Barna ga i september i år ut en rapport hvor de peker på denne problematikken, og de jobber nå med en underskriftskampanje for å få stopp på denne urettferdigheten. Vi i Rødt mener at også politikerne må komme på banen. Det må en politisk vilje til for å få snudd på denne urettferdige praksisen. Årsaken til at praksisen fortsetter å bestå skyldes trang kommuneøkonomi. Vi i Rødt mener at trang kommuneøkonomi ikke skal gå utover de som har minst, og vi ønsker derfor å lovfeste at barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelp.

Vi i Rødt ønsker at kommunene skal slippe å måtte ta kostnadene selv, men heller få de dekket gjennom statsbudsjettet. På denne måten vil ikke trang kommuneøkonomi lenger være et hinder. Mens vi venter på at det skal skje, oppfordrer vi kommunestyrer rundt om i landet, til å se på mulighetene til å få en slutt på denne urettferdigheten, allerede nå. For det haster for barna at den negative trenden snur. Forskning peker på at det å vokse opp i lavinntektsfamilier kan begrense mulighetene for å lykkes på skolen, ha et sunt kosthold, et godt bomiljø og få tilstrekkelig familiestøtte. De havner utenfor idrett og kultur, og sosiale aktiviteter - fordi familien ikke har råd. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har større risiko for helseproblemer, særlig innenfor psykisk helse. Alle disse faktorene kan føre til at man har dårligere muligheter til å tilegne seg ferdigheter og evner som gjør deg rustet til å jobbe deg ut av lavinntekt som voksen.

Lavinntekt blant barnefamilier er økende i Norge, og siste tall fra SSB viser at 115 000 barn vokser opp i en vedvarende lavinntektsfamilie. Andelen barn som vokser opp i vedvarende lavinntektsfamilier har fortsatt å øke siden 2011. Andelen kan ikke fortsette å øke - og det er på tide å snu på dette nå!