Gå til sidens hovedinnhold

Barnehage, SFO og skole på barnas og foreldres premisser

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er to forhold som spesielt bekymrer en bestefar som meg når det gjelder barnebarnas oppvekstvilkår;

– har vi en skole med fokus på barnas mestring spesielt der barnet har best evner

– og at foreldrebetaling for barnehage og SFO er for stor

Da vi i Tromsø for ca. 15 år siden hadde det store oppdraget som het «Full barnehagedekning», sto vi midt oppe i en tid der barnehageplasser kostet skjorta – for de få som fikk plass. Nå får alle barna plass, og kostnaden for én barnehageplass er overkommelig. Men når foreldre har både 2 og 3 barn i barnehage og SFO, da koster det skjorta! Sånn verken kan eller skal vi ha det i vårt velferdssamfunn. Foreldre i etableringsfasen sliter med å finne en bolig de kan mestre banklån på, og så koster summen av søskens plasser i barnehage og SFO nesten like mye som banklånet?!

Trinn 1 for redusert betaling

Arbeiderpartiet i regjering vil starte på denne oppgaven de første 100 dager ved å redusere barnehageprisen med 2800 kroner i året, innføre 5 timers gratis kjernetid i SFO for alle førsteklassinger. Dette er det viktige første steget i rett retning! Trinn 1 for redusert betaling innen 100 dager!

Skolen for alle barna

Alle barn, hvert eneste individ av barn og ungdom, har områder de har spesielt gode egenskaper og evner til å lykkes godt. Skolen har en oppgave i å dyrke frem denne interessen, å vise eleven veien for å utvikle sine spesielle evner. Lykkes skolen med dette, får vi glade og lærevillige elever, vi utvikler barn og ungdom med nysgjerrighet på mer lærdom og å finne jobber som de passer spesielt til. Da kan vi oppnå at barna som går hjem fra skolen, hver dag med en god følelse om at i dag har jeg mestret noe viktig, i dag var en god dag på skolen. Og at skolebarna på søndagskvelden gleder seg til neste morgen, for da begynner skoleuka igjen.

Tidlig karakterjag ikke positivt

Dessverre er det politiske retninger som synes målinger er noe av det viktigste. Å måle hvem som er best, å måle hvor elevene treffer i forhold til andre skoler, andre lands skoler. Et jag etter karakterer tidligst mulig skaper noen vinnere, mange tapere og et stress for elevene der fokus dras bort fra det aller viktigste; å være glad i å lære fordi det er utviklende og gir mestringsfølelse.

Arbeiderpartiet vil

Innføre en lese-, skrive- og regnegaranti, med fagfolk rundt elever med behov for det. Bedre overgangene mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Sikre at spesialundervisningen startes opp raskest mulig når behovet oppstår, og at den innrettes slik at elevene i størst mulig grad inkluderes i klassen. Sikre at PPT har forsvarlig kompetanse og bemanning. Styrke hjem – skole-samarbeidet og sikre gode leksehjelpsordningerIverksette tiltak for at gutter skal lykkes bedre i grunnskolen. Tilrettelegge for at faglig sterke elever får de utfordringene de trenger.

Trivsel og læring

Flere unge enn før sliter psykisk, med sammensatte årsaker. Men det kan også ha en sammenheng med en skole som ikke er tilpasset eleven. Prestasjonsskolen er mer for at eleven skal tilpasse seg skolen, enn omvendt. Vi vil ha et samfunn der vi legger til rette for trivsel og læring, hånd i hånd. Vi mister årlig svært mange dyktige fagarbeidere fordi samfunnet på for mange områder trigger elevene til et A4-løp med altfor mye teoretisk læring. Norge trenger flere dyktige unge som vil arbeide praktisk og bidra med sine flotte evner til å bygge landet og samfunnet.

Kommentarer til denne saken