14. mars 2023 ble Barnehagedagen markert landet rundt. Dette er en dag som skal synliggjøre den viktige jobben som gjøres hver dag alle dager i alle landets barnehager. Målgruppen er foreldre, nærmiljø, media og politikere. I år er temaet “Liten og stor” og setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen.

Vi trenger flere ansatte i barnehagen. Vi trenger flere pedagoger, vi trenger flere fagarbeidere og vi trenger at flere er der samtidig. Altså en økt bemanningsnorm- i hele åpningstiden.

For oss som jobber i sektoren er hver dag en barnehagedag- en barnehagehverdag. Vi ser den viktige jobben som gjøres med å møte barna der de er, ta barn på alvor, bygge relasjoner, gi tid og rom for leken og ikke minst LEKE- sammen med barna. Fordi vi vet at det er der magien skjer! Det er i det relasjonelle møtet med barna og i leken at grunnlaget for videre læring og utvikling i livet etableres. Med vårt faglige skjønn og kyndige blikk legger vi til rette for at utvikling og læring skjer.

Alt dette gjør vi med den største selvfølgelighet og med en indre motivasjon for å skape gode, trygge lærings- og utviklingsmuligheter for barn. Og fordi vi vet at dette bygger gode mennesker og gode samfunnsborgere. Det er en fantastisk, givende jobb! Så hva er problemet da?

Hvorfor har da søkertallet til barnehagelærerutdanningen gått ned de siste årene? Hvorfor trues det med streik hvert år allerede før rammene for tariffoppgjøret er satt? Hva er det de skriker for disse “barnehagetantene”?! Hvis det er en sånn fin jobb, hvorfor vil ikke flere ha den??!

Vel, indre motivasjon og lekepenger betaler ikke huslån, båter og biler. Man får heller ikke kjøpe el-sykkel for dem. Jobben gir deg riktignok rikelig med anledning til å reise, omså jorda rundt på en dag, men kun i fantasien og med begrenset mulighet for avslapning og rekreasjon. Jeg ville ikke kalt det ferie.

Bemanningsnormen i barnehageloven sier en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år. Den sier ingenting om verken gruppestørrelse eller åpningstider, noe som betyr at normen ikke er reell. Det er en minimumsnorm som i beste fall er fylt to timer til sammen i løpet av en dag.

For å kunne ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (hovedoppdraget jamfør barnehageloven) er det helt nødvendig at bemanningsnormen er reell i hele åpningstiden og at det fins kompetente folk som vil fylle disse stillingene. I dag er det knapt nok vikarer å oppdrive. Det er krise, og det har uheldige ringvirkninger.

Når studenter skal velge utdanning og yrkesvei videre i livet tenker de over disse tingene. Hva er lønna? Hvordan er arbeidsvilkårene? Hvilke muligheter har jeg for å lykkes, trives og utvikle meg gjennom et langt arbeidsliv? Vel, bemanningssituasjonen i barnehagene i dag gjør det vanskelig å lykkes med oppdraget i henhold til barnehageloven og rammeplanen.

Det er mange dyktige og kompetente mennesker som gjør en fremragende innsats for vår oppvoksende generasjon hver dag, og vi trenger flere av dem. Økt bemanning og økt lønn vil være gode virkemidler i så måte.

Lekepenger betaler ikke huslån.