Midt i pandemien herjes deler av Norge av en helt annen sykdom enn korona. Kroppen vår har et godt immunforsvar mot dette viruset, for det rammer som oftest legemet til rådhus og politiske gruppemøter. Det mest fremtredende symptomet er en forskjøvet virkelighetsforståelse, og til tider kan sykdommen fremkalle hallusinatoriske forestillinger om at en mektig kraft utenfra plikter å dukke opp for å løse problemer du selv har ansvar for.

Opprinnelig er sykdommen kjent som Han Stat-viruset, og det har i lange tider hatt regelmessige utbrudd lengst nord i Norge. Dessverre for landsdelen blir ofte spredningen av sykdommen sterkt overdrevet av hovne og nedlatende søringer, men i enkelte tilfeller er det vanskelig for nordlendingene å snakke seg vekk fra at sykdommen med ujevne mellomrom blusser opp og skaper urealistiske forventninger om hva Han Stat kan levere.

Vi trøndere har imidlertid ingen grunn til å flire. Nå har en ny mutant dukket opp og spredt seg i aksen fra Bodø til Ørland, og vi kjenner det som Han Fylke-viruset, med påfølgende Flybase-syke. Trolig er vi i begynnelsen av et kraftig lokalt smitteutbrudd i Ørland kommune.

Det interessante med Han Stat-viruset - og de nye, trønderske variantene - er at det er en livsstilssykdom vi her snakker om. Viruset rammer hardest der staten allerede er tungt tilstede. Ved lokaliseringen av store, statlige investeringer skapes et avhengighetsforhold til øvrige myndigheters investeringer og lokaliseringsvalg. Dermed oppstår både abstinenser og en sterk følelse av berettigelse. «Nå er det vår tur!» roper ofte pasienten, mens hun står og hytter med nevene oppå en svær haug av penger som allerede er investert av staten.

Bodø er for øyeblikket midt i et alvorlig utbrudd, der politikerne mener at flypassasjerer og skattebetalere fra hele Norge plikter å spleise på sju milliarder kroner for å flytte en rullebane 900 meter, slik at Bodø kommune kan få gleden av å drive byutvikling på statens regning. At prosjektet vil være godt for Bodø, er åpenbart. Litt mer uklart er det hvilke positive ringvirkninger et flyplass-gigaprosjekt og medfølgende statlig finansiert byutvikling vil kunne få for den øvrige befolkningen i landsdelen, for ikke å snakke om landet for øvrig. Jeg skal vokte meg for å mene for mye om hvor de største statlige investeringsbehovene finnes i Nord-Norge, men jeg må innrømme at ny rullebane og bydel i Bodø ikke er det første som faller meg inn.

Dessuten er det mer påtrengende for oss trøndere å følge med på det nye utbruddet av Flybase-syken her i Trøndelag, nærmere bestemt i Ørland kommune.

Her har millarder på milliarder blitt investert i ny flybase over et helt tiår. Kostnadssprekkene som så ofte gjør seg gjeldende i statlige prosjekter har rullet inn over kommunen i form av kjempeinvesteringer. Jeg tror ikke det finnes noen kommune i Norge der flere statlige kroner har blitt investert per innbygger i denne perioden.

Vedtaket om at hovedflybasen skulle flyttes fra Bodø til Ørland medførte enorm optimisme. En konsulentrapport fra Rambøll anslo en befolkningsvekst (i gamle Ørland kommune) på opp mot 20 prosent fram mot 2030. Men lokalpolitikerne i kommunen mente dette var for lavt (!). De satte et mål om befolkningsvekst på voldsomme 35 prosent fram mot 2026 (!). Flybasen skulle medføre et varig løft for både næringsliv og befolkning, og gjøre Ørland til en motor regionalt.

Per høsten 2021 var fasit for befolkningsveksten i Ørland kommune…fem prosent. Den gangen uttalte ordfører Tom Myrvold til Fosna-Folket at «min tilnærming er at det ikke er Ørland kommune alene som har alt ansvar. Stat og fylkeskommune har også et ansvar for å legge til rette for utvikling, slik at vi faktisk får den veksten som de selv signaliserte at ville komme».

Så klart mye måtte klaffe dersom et så hårete mål skulle ha noen mulighet for å nås. Det hadde Myrvold for så vidt rett i. Men det er ikke stat og fylkeskommune som vedtar måltall for befolkningsutvikling i enkeltkommuner. Ei heller er det deres ansvar å legge til rette for at kommunene når en befolkningsvekst som kommunestyrene selv har funnet på. Statens ansvar er - i denne sammenhengen - å bygge og drifte flybase.

Og fylkeskommunens ansvar er å sørge for et så godt og tilgjengelig opplæringstilbud som mulig i hele Trøndelag, til glede for både elever og rekrutteringen til næringsliv og høyere utdanning.

Dét hensynet må veie tyngst når lokaliseringen av den videregående landslinja for opplæring av flyteknikere snart skal avgjøres. Men også i denne saken er symptomene fra Ørlands-hold tydelige: Ordfører Myrvold skrev nemlig nylig på sin Facebook-side at dersom politikerne lander på Værnes, «vil jeg kalle det for et ‘ran på høylys dag’!». Bevismaterialet han legger fram er tidligere uttalelser fra 2012 og fram til i dag fra både forsvarstopper og fylkesordføreren, som har uttalt at et slikt tilbud bør legges til Fosen.

For all del: Jeg regner meg selv som Fosen-patriot. I mitt noe partiske hode gir det åpenbart mest mening å legge tilbudet til Ørland, der flybasen jo vitterlig ligger. I et distriktsperspektiv er det også åpenbart mer utviklende å lokalisere et tilbud i en småby på Fosen enn midt inne i den tjukkeste Trondheim-Stjørdal-aksen.

Men dersom en går inn i debatten med berettiget harme som utgangspunkt, kommer en ikke langt. At fylkesdirektøren instiller på å legge tilbudet til Stjørdal skyldes jo verken dårlig hukommelse eller vond vilje, men både at omstendighetene forandrer seg med årene, og at det finnes gode argumenter begge veier.

Det kan hende det mobiliserer godt internt i egne politiske kretser å stå på toppen av tidenes statlige gigainvestering og hytte med neven mot staten og fylkesdirektøren i sitt krav om mer - men sett utenifra fremstår det hele, vel, noe annerledes.

Svaret på en kommunes utfordringer kan nemlig ikke være vedvarende forventninger om at statlig og regionalt nivå skal gjøre store investeringer og lokalisere stadig nye funksjoner i kommunen. "Verken fylket eller staten har noe større ansvar for Ørland enn for Stjørdal. Dersom ting ikke går Ørlands vei, er det verken statens eller fylkets skyld. Ørland kommune eier stort sett - som alle andre kommuner - sin egen utvikling på godt og vondt.

Og dersom Fosen skal vinne kampen om flyfaglinja, vil det kun være saklige, gode argumenter sett fra elevenes, sektorens og fylkets perspektiv som vil gi gjennomslag - ikke ti år gamle forsvars-sitater, påstander om ran, og andre symptomer på Flybase-syken.

Snorre Valen satt i utenriks- og forsvarskomiteen ved behandlingen av lokalisering av hovedflybase i 2012. -red