I første omgang kan det bli restriksjoner på fiske etter villaks. Dette vil ikke bety noe fra eller til, fordi det ikke er uttak av villaks ved fiske som er problemet.

Så etter ei tid, kan vi tenke oss at det blir forbud mot laksefiske. Heller ikke dette vil bety noe fra eller til for villaksen, fordi problemet med bortfall av villaks ikke har noe med laksefiske å gjøre.

Dersom ikke hovedårsaken til nedgangen i villaksstammen tas ved roten, er det stor fare for at flere av elvene våre vil være fri for villaks etter noen få år.

Hva er roten? Hva skyldes nedgangen i villaksstammen? Mange forskere, med pengestøtte fra laksenæringa, vil antakelig peke på helt andre faktorer enn lakseoppdrett, som årsaken til villaksens problemer. Dette gjør de, fordi en negativ omtale av oppdrett vil strupe videre forskningsmidler fra laksenæringen.

Internt i statlige institusjoner som f.eks. Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Mattilsynet etc, er man nok ikke ukjent med hva som er villaksens problemer. Men med de enorme fortjenestene som ligger i lakseoppdrett, blir problemene som lakseoppdrett fører med seg, ikke adressert åpent til de politiske myndighetene, men mer eller mindre «skjult» i instituttenes forskningsrapporter og meldinger.

Forskerne i disse institusjonene vet at dersom villaksen skal reddes, må det settes inn drastiske tiltak i forhold til begrensing av lakseoppdrett i sjøen, men hvem tør si dette i det åpne rom? Det er mange forskere som gjennom de siste 30-40 årene har blitt oppsagt, forflytta eller på anna måte mista jobben etter å ha lagt fram en kritisk rapport om følgene av oppdrett.

I Veterinærinstituttets helserapport fra 2020, framkommer at 60 millioner laks døde i sjøen av en eller anna årsak og kunne ikke brukes til mat. Dette kan vi lese som: «døde i laksemerdene av forskjellige sykdommer eller i brønnbåt ved flytting av fisken til f.eks. slakteri». Hvor mange kilo fisk utgjør 60 millioner laks? Antar vi en gjennomsnittsvekt på 5 kg pr. laks, dør det altså 300 000 000 kg laks. Dvs. 300 000 tonn - tre hundre tusen TONN laks dør i sjøen hvert år.

I tillegg til dette er det rapport fra Havforskningsinstituttet som viser at 50-60 millioner rensefisk, i hovedsak rognkjeks og berggylte, dør i merdene hvert år. Er ikke dette reinspikka kynisme, så vet ikke jeg!

Hva vet vi - eller hva vet vi ikke, om lakseyngel eller det som kalles smolt? Hvor mange millioner smolt dør hvert år?

Det vi vet om smolt er i alle fall, at hvert eneste individ får en sprøyte med vaksine mot sykdommer før de fraktes fra smoltanleggene til laksemerdene. Så enorme fortjenester er det i lakseoppdrett at det på smoltanleggene sitter ansatte (stort sette utlendinger på korttidskontrakter) på rekke og rad, plukker opp smolt fra et kar eller renne og setter en sprøytespiss i nakken på hver eneste lille fisk som skal bli til laks.

Når det gjelder foret til laksen, er dette omtalt så mye at de fleste vet at foret bl.a., består av soya som fraktes fra Brasil. Det som kanskje ikke er like kjent, er at samtidig som villaksen forsvinner så tømmes havet for småfisk som males opp og inngår i lakseforet. Utenfor vestkysten av Afrika hvor lokale fiskerne henta opp småfisk som blei solgt på markedene og var en betydelig proteinkilde for befolkningen, er denne fisken så godt som borte. De store trålerne har sopa til seg fiskestammene nært kysten og trålerne må nå lenger ut i havet for å få fisk. Det går med minst 2 kg småfisk for hver kilo laks som blir spist. Da forstår de fleste at det ikke står så veldig godt til med den mye omtalte bærekraften i laksenæringa.

Jeg vil avslutte med noen ord om rensefisken. I mars 2018 meldte oppdrettsorganisasjonen Sjømat Norge, at havbruk skulle bli best på dyrevelferd. Men hva har skjedd etter dette? Jo, med den enorme bruken av leppefisk for å rense laksen for lus, er det snart ikke slik fisk igjen langs kysten. Dette har ført til at rognkjeks og annen leppefisk og nå innføres fra bl.a. Sverige. Leppefisk er mat for andre fiskearter i sjøen og når maten forsvinner, forsvinner også fisk som sei og torsk. I tillegg vet vi at leppefisken beiter på sjøbunnen og dette hindrer gjengroing og tap av biologisk mangfold. Det er dette vi også ser på land, når bøndene legger ned sine bruk og husdyrene blir borte. Det biologiske mangfoldet forsvinner.

Et enkelt spørsmål til slutt: Hva ville skjedd med en bonde hvor, la oss si, 10% av husdyrene døde av sykdommer hvert år. Hva ville f.eks. Mattilsynet, dyrevern og politikere gjort da?