Som en som har stemt på Arbeiderpartiet i over 60 år, er jeg bekymret over partiets håndtering av prising av vann- og vindkraft produsert i Norge til innenlands bruk. Tror partiet at det beholder, enn si øker, sin oppslutning ved kommende valg? Dette først i neste års kommune- og fylkestings valg.

Når partiet viser til avtaler som er inngått, basert på totalt forskjellige premisser enn det omsetningen av elkraft bør ha, så er det ansvarsfraskrivelse. Dersom ikke partiet kan tjene norske el-kunders interesser så er det en fallitterklæring.

Partiet legger nå opp til en politikk som vil medføre en tiltakende inflasjon de nærmeste årene. Det er vel kjent for velgerne hvem som taper på økt inflasjon. Det er de som har minst å rutte med fra før.

Her er det grunn til å minne om hva de første regjeringer etter andre verdenskrig gjorde for å begrense store prisøkninger. De innførte priskontroll! Foretak som omsatte ulike varer og tjenester fikk regelmessig besøk av priskontrollører som rapporterte eventuelle prisendringer til myndighetene. Derved ble inflasjonen tøylet. Uten dette tiltaket hadde neppe Norge reist seg så raskt etter krigen som landet gjorde.

Det er også grunn til å peke på at elkraft ikke er en hvilken som helst vare. Elkraft er nødvendig infrastruktur som påvirker landets konkurranseevne. Elkraft er en forutsetning for at det i vår tid, med nødvendig livskvalitet, kan bo mennesker over alt i vårt land.

Arbeiderpartiets aktuelle politikk vil medføre økte forskjeller mellom landets innbyggere, der den største gruppen vil få mindre å rutte med. Det var ikke dette partiet lovte i siste valgkamp.

Det er ingen naturlov som tilsier at prisen på elektrisk energi i vårt land skal styres av elpriser i andre land. Skjer dette så er det et politisk valg.

Prisen må styres av kostnadene med å produsere elektrisitet innenlands. Disse kostnadene er i hovedsak driftskostnadene ved produksjonsanleggene pluss et nødvendig påslag for å sikre nødvendige nye investeringer. I de fleste produksjonsanleggene er tidligere investeringer allerede avskrevet. Å importere elpriser utenfra har som konsekvens en svekket norsk konkurranseevne som særlig rammer levestandard til deler av befolkningen som har behov for bedret levestandard.

Nettkostnadene, som er en sak for seg, styres av drifts-, investerings-, tapskostnadene i nettet. De påvirkes ikke av marked, men av avstand mellom sted for produksjon og sted for forbruk.

Jeg sier nok en gang det jeg hevdet da elkraftbransjen diskuterte opprettelsen av Nord Pool for 30 år siden. På det tidspunkt knapphet på kraft utenfor landets grenser oppstår vil prisene i Norge begynne å galoppere. Når det oppstår ubalanse mellom tilbud og etterspørsel over landegrenser vil et fritt elkraftmarked ikke være tjenlig for samfunnet.