Jeg har aldri vært i tvil. Helt siden jeg var 15 år og meldte meg inn i AUF, har jeg hatt troen på det store og sterke fellesskapet. Historien hadde vist hvilke verdier arbeiderbevegelsen stod for, og det ga liv til mitt sosialdemokratiske hjerte. Oppveksten i Manndalen i Kåfjord på 70 – tallet var preget av forandringer. Jeg mistet som barn min far. Det var mye hardt arbeid. Og uten en sterk familie og fellesskap rundt oss, vet jeg ikke hvordan det skulle gått. Vi kom nærmere verden, E6 kom rundt fjorden. Fra å ha vært en avkrok følte vi oss straks mer sentral. En ny verden åpnet seg, og avstanden ble kortere til å se ulike deler av samfunnet. Og til å se at samfunnet må henge sammen – by og bygd, en sunn fordeling mellom offentlig og privat sektor, naturressurser som felles eie, og hvor de som trenger hjelp, får hjelp.

En fellesnevner for alle de store samfunnsendringer som har funnet sted i moderne tid, er at Arbeiderpartiet har vært i frontlinjen for alle store og viktige velferdsløft og samfunnsomstillinger. Eksempelvis etablering av Husbanken, Folketrygden, Statens lånekasse for utdanning, foreldrepermisjon, retten til videregående skole og en likeverdig helsetjeneste. Flere av disse områdene er stadig under press. Høyresidens iver etter økt privatisering er en trussel mot vår felles velferd. Å flytte penger fra det offentlige til private hender, er med på å ta de store pengene fra vanlige folks velferdstjenester. Jeg har troen på at de store oppgavene løser vi best i fellesskap.

Vi må kjempe for det vi har oppnådd, samtidig som vi må ta inn over oss at samfunnet står ovenfor store utfordringer. Klima er vår tids største utfordring, men der ligger det også muligheter til en omstilling. Arbeiderpartiet er tydelig. Vi skal skape flere arbeidsplasser og kutte utslipp. Dette går an om staten stiller opp med riktige virkemidler. Hele samfunnet skal kunne ta del i klimaomstillingen, og politikken skal bidra til mindre forskjeller, ikke større. Klima- og miljøsaken krever store endringer i måten vi lever på - både i verden og i vårt norske samfunn. Og er det en ting historien har vist oss, så er det at vi kommer godt ut av det når Arbeiderpartiet får lede an i store samfunnsomstillinger.

For meg har Arbeiderpartiet alltid vært et trygt og styringsdyktig alternativ som er i stand til å løse de utfordringene samfunnet til enhver tid står ovenfor. Jeg er ikke i tvil, det er kun med et sterkt Arbeiderparti vi kan utvikle velferden som gir trygghet til folk. Derfor stemmer jeg Arbeiderpartiet.

Godt valg!