I kjølvannet av debatten etter NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører», er det naturlig også å rette søkelyset på eldreomsorgen i Tromsø kommune.

Får gamle og syke i kommunen den omsorgen de trenger? Hva slags utfordringer står eldreomsorgen i Tromsø nå overfor, og hvilke tiltak vil bli satt inn for å hindre lignende omsorgssvikt som dem som ble avslørt i NRK-dokumentaren?

Det er blant annet spørsmål Tromsø eldreråd ber kommunedirektøren redegjøre for på et åpnet møte mandag 6. februar på Rådhuset. Rådet er opptatt av tiltak som er nødvending å sette inn for å styrke tjenesten både på sykehjemmene og i den hjemme-baserte omsorgen.

I og med at tilgangen på personell har så stor betydning for kvaliteten i eldreomsorgen, forventes det også at kommunedirektørenes sier noe om Helsepersonellkommisjonens forsalg for å rekruttere og beholde kvalifiserte fagfolk i helse- og omsorgtjenesten.

Utfordringene i eldreomsorgen på grunn av sterk vekst i antallet eldre i befolkningen, har vært varslet i offentlige utredninger og rapporter i årevis. Det er særlig utfordringer knyttet til omsorgstilbud for den sterk voksende i andelen 80 - og 90 åringer som fått oppmerksomhet.

Det synes å være brei politisk enighet om, også i Tromsø kommune, at en framtidsretta eldreomsorg, i størst mulig grad må legge til rette for at eldre kan bo hjemme lengst mulig. Undersøkelser viser da også at 9 av 10 eldre ønsker det. Det forventes imidlertid ikke at de skal bo i samme boliger hele tida, men flytte til mer praktiske leiligheter dersom hjelpebehovet blir stort.

Det sier seg selv at det er helt avgjørende for en trygg og verdig hjemmebasert omsorg, at hjemmetjenesten i kommunen har nødvendig kapasitet, kompetanse og kvalitet, og at det finnes gode og nok dagsentertilbud.

Hvor ille det kan gå når tjenesten svikter på disse områder, gav NRK- dokumentaren rystende eksempler på.

Hvordan kommunen, og nødvendigvis også staten må bidra for løse disse og andre utfordringer i eldreomsorgen både på kort og lang sikt, er altså tema for møtet med kommunedirektøren på det kommende eldrerådsmøtet i Tromsø.