Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til Ap og Sp fra Kystopprøret m.fl.

Fiskeripolitiske forventninger til den nye regjeringen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 2. juni fremmet de rødgrønne flere viktige, konkrete fiskeripolitiske, forslag i Stortinget. Regjeringspartiene og Frp stemte imot med følgende oppsiktsvekkende begrunnelse: «Representantforslaget ... om å sikre at fiskerilovgivningens distriktspolitiske mål gjennomføres i praksis – vedtas ikkje.»

Disse forslagene fra de rødgrønne, som H, V, KrF og Frp stemte ned med knappest mulig flertall (45-42), forplikter den nye Støre-regjeringen i utformingen av en ny fiskeripolitikk:

  • Stortinget ber regjeringen sikre at havressurslovas og deltakerlovens distriktspolitiske intensjoner gjennomføres i praksis, og fremme nødvendige forslag for å sikre dette.
  • Stortinget ber regjeringen om å sikre at de leveringspliktige trålerne faktisk leverer fisk til de tilgodesette fiskerisamfunnene i tråd med intensjonen i pliktsystemet. Alternativet vil være, om dette ikke skjer innen to år, at kvoter tilbakeføres fra disse selskapene til kystflåten.
  • Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om en ordning for kvotetrekk med inntil 20 prosent trekk fra kvoteregulert fangst som blir eksportert ubearbeidet til utenlandsk foredlingsindustri.»

Vi viser også til Riksrevisjonens kraftige kritikk av fiskeripolitikken som er ført her i landet i perioden 2004-2018, som har rammet bosetting og verdiskapning langs hele kysten.

Vi ber også om at regjeringen beskytter villfiskens gytefelt for å sikre de store og rike villfiskstammene som gyter i fjordsystemene og langs den nære kyst i nord: kysttorsk, skreien, raudåta og lodda. Gytefeltene til villfisken må få fortrinnsrett og tilstrekkelig vern.

En ny Støre-regjering må lytte og samtale åpent med vanlige folk om hva som er til det beste for kyst- og fjordbefolkningen. Lukket og betalt påvirkning fra pr-byråer, direkte mot stortingsrepresentanter og regjering, må opphøre som premiss for ny fiskeripolitikk.

Vi skal ha fisken tilbake til kysten!

Kommentarer til denne saken