Gå til sidens hovedinnhold

Angående åpning for vaksinasjon av barn mot SARS-CoV-2

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forbindelse med Tromsø kommunes annonsering av vaksinering av barn i aldersgruppen12-15 år mot SARS-CoV-2, er vi en stadig større gruppe foreldre som er bekymret forretningen den offentlige myndighet ser ut til å ta i denne saken.

Vi er oppriktig bekymret for at flere barn skal bli skadet i forsøket på å beskytte dem mot noe de ikke trenger beskyttelse mot. Derfor mener vi at barna trenger å beskyttes mot selve tiltaket.

Vi vil med dette brevet prøve å forklare hvorfor, og samtidig gi kommunen og den sansvarlige myndighet anledning til å besvare spørsmålene vi har:

1. Hvorfor mener Tromsø kommune at vi skal gi en vaksine til våre barn som potensielt kan være skadelig, for å motvirke et virus som beviselig og generelt ikke er farlig for vårebarn? Hva er formålet?

2. Hvordan kommer Tromsø kommune til å tilrettelegge for vaksinering av aldergruppen12-15 år, både med tanke på informasjon gitt i forkant, promotering, samt tilrettelegging av hjelpeapparat/støttetiltak ved eventuelle alvorlige bivirkninger som følge av vaksineringen?

3. Kan det antas at man gjennom å åpne for vaksinering av denne gruppen legger et press på foreldre og barn med hensyn til å ta denne vaksinen, slik at samfunnet kan åpnes?

4. Hvilke sikkerhetsstudier ligger til grunn for – og hva vet Tromsø kommune om den langsiktige effekten av – å vaksinere barn i denne alderen?

5. Hvem er ansvarlig for at legemidler promotert og tilgjengeliggjort av Tromsø kommune ikke skader barn i kommunen, og hvem blir ansvarliggjort for barna som blir skadet?

6. Oppfatter Tromsø kommune dette som et helsefaglig eller helsepolitisk vedtak?

7. Dersom dette oppfattes som et helsefaglig tiltak, hva er det helsefaglige grunnlaget som rettferdiggjør medisinsk eksperimentering på barn, og hvilken lovhjemmel hjemlestiltaket i?

8. Dersom dette oppfattes som et helsepolitisk vedtak, hvilken lovhjemmel og hvilke etiske retningslinjer legges til grunn?

9. Innbyggere i Norge har generelt stor tiltro til kommunale og nasjonale myndigheter, mens foreldre har ansvaret for barna sine. Hvilket kunnskapsnivå mener kommunen at Tromsøs befolkning – og da spesielt foreldre – har vedrørende risikoen for lemlestelse som følge av vaksinering, kontra den statistisk sett ekstremt lave alvorlighetsgraden av infeksjon for gruppen 12-15 år?

10. Hvor trygg føler Tromsø kommune seg på at råd som kommer fra sentrale myndigheter ikke er farget av industrien som profiterer på dette?

11. Hva skal til for at Tromsø kommune avventer med utprøving av vaksiner på barn i kommunen, inntil vi besitter data som sier noe reelt om langtidseffekten av denne vaksineringen. Altså til etter 2023?

12. Hvordan vil kommunen sikre at alle barns rettigheter blir ivaretatt, uavhengig av vaksinestatus?

Siden vaksineringen startet i desember 2020 har det gått svært fort – fra å bli ledet til å tro at vi bare ventet på å kunne vaksinere risikogruppene, til nå hvor det bygges opp et enormt press på de gjenstående gruppene, ikke minst barna, for at de skal bli vaksine-injisert før eventuell full gjenåpning av samfunnet kan finne sted. Dette presset mener vi er urimelig, uetisk og menneskerettighetsstridig

Vi kan ikke se at det eksisterer noen klar medisinskfaglig begrunnelse, slik smittevernloven§ 1-5 krever, men at det snarere finnes en relativt høy risiko for at vaksinerte barn etter vaksinering ender opp med langt dårligere helse og livskvalitet enn sitt utgangspunkt som uvaksinerte. (20, 21).

Vi ber derfor kommunen om å beskytte barna våre fra unødig politisk press!

Vi ber derfor kommunen om å avstå fra å innføre et forhastet vaksineregime for barn!

Vi ber derfor kommunen om å avstå fra å gjøre våre barn til forsøksdyr i verdenshistoriens største og mest risikable medisinske forskningsprosjekt!

I skrivende stund sitter vi på en del informasjon og fakta som vi mener bør tas med i vurdering:

1. Foreløpig er det registrert 2544 alvorlige bivirkninger av vaksineringen(1). Dette er over dobbelt så mange som det man registrerte av alvorlige bivirkninger etter Pandemrixskandalen i 2009 (oppdatert 2013), dette justert i forhold til antall vaksinerte. Kun 55prosent av det totale antall innmeldte bivirkninger etter vaksinene for SARS-CoV2 er i skrivende stund ferdig behandlet. (2)

2. Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern, miljø og helse, omtalte vaksineringen i 2009 som «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid».(3)

3. Det er meldt inn 31 alvorlige bivirkninger etter vaksinering for aldersgruppen 0-19 år.4. Det er meldt inn 2 covid-relaterte dødsfall i samme aldersgruppe siden mars 2020. (4)

5. FHI konkluderer med at risiko for alvorlig forløp av en SARS-CoV-2 infeksjon hos aldersgruppen barn er SVÆRT lav. Informasjonen som skal ligge til grunn for en kost-/nytte-/risikovurdering er per i dag MANGELFULL. (5)

6. Sammenligner man SARS-CoV-2 med influensa og antall innleggelser for barn, er en infeksjon med vanlig influensa MANGE ganger farligere. (6, 9, 10)

7. Underrapportering av legemidlers bivirkninger er et kjent problem, og det estimeres at færre enn 10 prosent meldes inn til systemet i USA. Man må dermed anta at det fins store mørketall også her til lands. Uttalelser fra RELIS i den kritikerroste dokumentaren «Dødsårsak ukjent» snakker om 5 prosent rapportering i Norge. (7, 8)

8. Utrulling av vaksiner for SARS-CoV-2 er i alle praktiske henseender å regne for et eksperiment, med ny teknologi som aldri har blitt prøvd ut på et stort antall mennesker før. Første del av sikkerhetsstudiet er ikke ferdig før i 2023. Dette gjelder også vurderinger rundt effektivitet og sikkerhet for barn i alderen 12-15 år. (11)

9. I Lov om medisinsk og helsefaglig forskning står det blant annet: § 18 «Forskning som inkluderer mindreårige og personer uten samtykkekompetanse etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 kan bare finne sted dersom a. Eventuell risiko eller ulempe for personen er ubetydelig […]» (12)

10.§ 22 i samme lov sier følgende: «Forskning på mennesker kan bare finne sted dersom det ikke finnes alternative metoder som er tilnærmet like effektive.» Det finnes i dag en rekke fagfellevurderte studier publisert i anerkjente forskningstidsskrifter som bekrefter atman kan redusere infeksjonens dødelighet med mer enn 80 prosent ved tidligmedikamentell behandling. (13)

11. Storbritannia kommer ikke til å vaksinere sine 12-15 åringer. Dette basert på den største studien i sitt slag, som omhandler barn og covid. Den britiske regjeringens Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JVCI) konkluderer med at «[…]fordelsmarginen anses for liten til å støtte universell vaksinasjon av friske 12-15-åringerpå dette tidspunkt». (14, 15)

12.Europarådet stemte i januar 2021 gjennom en resolusjon som blant annet sier at det skal informeres om at vaksinasjon er frivillig. Mennesker skal ikke utsettes for politisk eller sosialt press, og ingen kan diskrimineres på bakgrunn av vaksinestatus. (16, 17)

13.Nürnbergkodeksen gjelder fortsatt, 70 år etter at traktaten ble til. Et eksempel: «Forsøket bør utføres på en måte som unngår all unødvendig fysisk og psykisk lidelse og skade.»(18) Lærdommen etter Nürnberg var også at ingen kunne gjemme seg bak at man «bare fulgte ordre». Alle involverte er ansvarlig for sine handlinger, direkte og indirekte –uansett hvem som ga ordre til hva.

Med hilsen:

Stian Riise

Geir Stenersen

Janette Kvanvik

Britt Solli

Bård-Esben Heitmann

Mika Larsen

Heidi Gabrielsen

Carita Jennie Bech

Øygunn Mikalsen

Cecilie Bech

Øyvind Guttvik Årnes

Frode Nelvik

Therese-Mari SølversenIsaksen

Charlotte Klingan

Aida Harieth Badiane

Asbjørn Oskal

Alexandra Deeken

Miriam Riise Bait

Ann-Eva Storm

Oscar Magnus Mikalsen

Maria Hammer

Gunnar Hammer

Nora Solli

Svein Erik Eira

Fay Gabrielsen

Katrine Heitmann

Steffen Skøyen Jensen

Synnøve Hanssen

Kjetil Nilsen

Frode Kongsli Wikran

Bjørg Johnsen

Cathrine Markhus

Sara Khushboo Richardsen

Estelle Hardy

Merethe Nelvik

Tommy NyrumInger

Annie Olsen

Marco Bait

Anita Kristine Westerli

Bodil E. Salamonsen

Tor Øystein Markussen

Jennifer Britt Lundberg Hansen

Sella Mortensen

Gro Thoresen

Iselin Øvergaard

Kjetil Kristoffersen

Kjetil Elvevold

Tom Arne Pedersen

Egil Pedersen

Bjørnar Jensen

Kay Even Bendiksen

Solveig Ulrikke Sandeggen

Anne Cathrine Hugen

Erik Løvaas

Rigmor Riise

Inger-Lise Winje

Live Marte By

Mari Sofia Samuelsen

Referanser:

1. https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/

Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/

20210902%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

2. https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkninger-av-pandemrix-oppdaterte-tall-per-9-april-2013

3. https://www.nrk.no/livsstil/_-en-medisinsk-katastrofe-1.10880384

4. https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-34-23.08---29.08.21.pdf

5. https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/svarpaoppdrag-45---om-vurdering-av-koronavaksinasjon-av-barn-12-15-ar.pdf

6. https://www.dn.no/innlegg/koronakrisen/koronaviruset/vaksiner/innlegg-barn-ogungema-kunne-leve-vanlige-liv-igjen-na/2-1-1018180?

7. https://tidsskriftet.no/2003/02/legemidler-i-praksis/bivirkningsrapportering-oglegemiddelovervaking

8. https://www.bmj.com/content/357/bmj.j2449/rr-0?gclid=Cj0KCQjwNaJBhDsARIsAAja6dOTEOVaBoh35RHox71Iw70hZOUTbaROZX2zY7kDoz9gNz28Ce7JXsaAg7JEALw_wcB&

9. https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-34-23.08---29.08.21.pdf

10. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2018/influensasesongen-inorge-2017-18_publisert-100718.pdf

11. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

12. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44

13. https://c19early.com/

14. https://www.bbc.com/news/health-57766717

15. https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1

16. https://theirishsentinel.com/2021/01/29/european-court-of-human-rights-voted-thatprohibits-member-states-from-making-vaccination-against-the-coronavirus-mandatory/

17. https://pace.coe.int/en/files/29004/html

18. https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen/

19. https://www.nettavisen.no/nyheter/bukholm-om-potensielt-darlige-utsikter-forfremtidigevirusvarianter-en-mulighet/s/12-95-3424174819?fbclid=IwAR3mBQZqZmaCaiOj8cHPbxktUWNHbJWSX8xeQV_dDL8hrm5PEAm3-Q_8Ulk

20. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/eEan5M/dropp-koronavaksine-til-barn?fbclid=IwAR1fuTtb5g-8ziXKJY8WDID1sIGqMWmWnWLCJMJSJFiSRKIEHFR5E25zowU

Kommentarer til denne saken