Gå til sidens hovedinnhold

Alta er en viktig del av Finnmark

Velgerne i Finnmark har samlet seg i spørsmålet om Finnmark som eget fylke. Vi har stor tro på at mange av Altas innbyggere fortsatt er og vil være finnmarkinger, slik de stemte i folkeavstemninga og ved forrige valg.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå søker Alta FrP splittelse for å skaffe seg argumenter for sitt mål å legge ned hele fylkeskommunen. Det vil Alta FrP mene uansett hvilket fylke Alta kommune måtte befinner seg i! I den lovregulerte folkeavstemningen sa 87 % av alle finnmarkinger at de vil ha Finnmark som eget fylke. Hva folk mener betyr tydeligvis ingen ting for FrP.

Vi har alle forstått at FrP vil legge ned både Troms og Finnmark fylker. Resultatet vil raskt være en sentralisert og dominerende stat og svekket makt og samarbeidet mellom kommunen i dagens fylker. Frp sitt første trinn er med alle midler å hindre at Finnmark blir et eget fylke igjen - og prøve å true med å dra Alta ut av Finnmark fylke. En bør merke seg er at denne Frp-strategien - om den realiseres - bli dyrt for altaværingene, men dyrest for Troms. Finnmark fylkeskommune hadde en fullt ut forsvarlig økonomistyring og god kontroll med gjelda som 2019 var kr 55 000 pr innbygger. Alta kommune hadde til sammenligning en gjeld per innbygger på kr 238 000. Hvis vi nå skulle se for oss at Alta kommune gikk til Troms fylke ville det få noen konsekvenser som kan ha litt allmenn interesse å kikke på.

Finnmark fylkeskommune har i dag 320 ansatte i Alta knyttet til videregående skole og tannhelsetjenesten. Disse må da Troms fylkeskommune overta. For Troms betyr det 300 millioner kr i nye årlige lønnskostnader. Finnmark renoverte nylig skolen i Alta for 420 mill kr. Verdien av total bygningsmasse, som Finnmark eier i Alta, beløper seg opp mot 1 milliard kroner. Dette er lokaler som Troms må ha til drift av skole og tannhelsetjenesten i Alta og som Finnmark i tilfelle kan selge til Troms.

Finnmark fylkeskommune hadde før sammenslåingen med Troms verdier i faste eiendommer og anlegg for 3,2 milliarder kr og langsiktig gjeld på 4,2 milliarder kr. Tar vi med andre mindre beløp som er med i balansen er summen av egenkapital og gjeld 5,8 milliarder kr.

Troms fylkeskommune hadde samme år 1,5 milliarder kr mer i gjeld enn Finnmark, men likevel en lavere gjeld pr innbygger. Etter sammenslåingen er gjelden 40-tusen pr innbygger. Utbedringer av store etterslep i veivedlikeholdet i Troms vil fort kunne gi samme gjeld, pr innbygger i den sammenslåtte regionen, som det Finnmark hadde før sammenslåingen. Finnmark fylke hadde tatt store investeringer i sine egne fylkesveier før sammenslåingen.

Tilsvarende tall for Alta kommune er en samlet egenkapital 1,1 milliarder kr og langsiktig gjeld på vel 4,9 milliarder kr. Sum egenkapital og gjeld i Alta kommune er 6,29 milliarder kr. I 2019 hadde Alta kommune en gjeld pr innbygger på 238-tusen kroner målt mot langsiktig gjeld. Finnmark fylkeskommune hadde tilsvarende en gjeld pr innbygger på bare 55-tusen kroner og hadde god kontroll på gjelda og forsvarlig økonomistyring.

Nå vil situasjonen være den at Alta må finne løsninger omkring videregående skole sammen med byer som er langt større enn de selv: Tromsø, Harstad, Finnsnes osv. For elevene på videregående skole må elever fra Alta kommune finne studieplass innenfor den samlede kapasitet som finnes i Troms.

For resten av Finnmark vil det, isolert sett for fylkeskommunen, bli billigere. Kostnadene, som i dag er knyttet til skole i Alta-samfunnet, kan frigjøres til det som da blir Finnmark. Inntektene fra staten til fylkeskommunen knyttes til folketallet. En reduksjon i folketallet i Finnmark vil med Altas uttreden bli lavere, men balansen for Finnmark vil likevel bli positiv.

Beløpet Finnmark eventuelt mister med Altas uttreden vil da i stedet bli overført til Troms. Disse inntektene kan uten hinder i regelverket og etter simple flertallsbeslutninger i Troms fylkesting, bli brukt til å styrke skolene andre steder i Troms. Det selv om det er folketallet i Alta, som har utløst pengene og som kommer fra staten.

Foreløpig vet vi lite om tromsværingene vil ta imot Alta kommune. Men det er lite trolig at man i Troms vil bidra til å ødelegge enigheten som i dag er unison i Finnmark og Troms om oppløsning. Det blir i tillegg kostbart for Troms. Men også dette spørsmålet må til slutt avgjøres i Stortinget.

Alta er en naturlig del av Finnmark fylke, og menneskene i Alta kommune er stor en ressurs for et fylke uansett om det er for Troms eller for Finnmark. Men for FrP er målet å legge ned fylkeskommunen. Det vil Alta FrP mene uansett hvilket fylke Alta befinner seg i. Nesten 67 % av Altas befolkning ville ha Finnmark som eget fylke med eget ting og egne stortingsrepresentanter i den lovlige gjennomførte folkeavstemningen i 2018. Men folkeavstemninger betyr tydeligvis heller ingen ting for Alta FrP.

Kommentarer til denne saken