Fagforbundet mener at alle som har et ønske om det skal kunne arbeide heltid. Det bør være en rett til heltid, på linje med en lønn å leve av, en solid pensjon og et godt arbeidsmiljø.

Hver eneste dag kjemper Fagforbundet for heltidskultur på norske arbeidsplasser. Det handler om at alle skal ha mulighet til å jobbe heltid, ha en forutsigbar hverdag og ha trygge arbeidsforhold på jobben. For å få til dette, må vi bygge en kultur hvor ansettelser skjer i hele stillinger og hvor deltidsansettelser er unntak fra denne regelen. Fagforbundet er ikke imot at du kan jobbe deltid, men vi er imot at du ikke har valget om å jobbe heltid.

Heltid gir kontinuitet og kvalitet i tjenesteytingen, og den bygger kompetanse hos den enkelte ansatte, styrker fagmiljøet og tjenestekvaliteten. Heltid gir et meningsfylt arbeid med motiverte arbeidstakere som bidrar til arbeidsgivers målsetting.

Hvis du jobber heltid, får du en bedre lønn, en rettferdig pensjon, og boligdrømmen er innen rekkevidde. Jobber du deltid, har du ingen av delene. Hvis du jobber heltid, har du en enklere hverdag og slipper å jakte etter neste vakt på sykehuset, sykehjemmet eller i hjemme/omsorgstjenesten, barnehager etc. Jobber du deltid, vet du ikke når du skal jobbe, eller, hvis du har flere arbeidsgivere, hvor du skal jobbe. Hverdagen blir preget av usikkerhet og stress.

Vi vet at det er flest kvinner som jobber deltid. Derfor er heltid et likestillingsspørsmål. Det handler om økonomi, selvstendighet for kvinner og om at alle skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn. Heltid vil være en av de viktigste likestillingssakene på 2020-tallet og hele fagbevegelsen står side om side i denne kampen.

I dag jobber 7 av 10 ansatte som jobber turnus i helse- og omsorgssektoren deltid. Som tillitsvalgt gjennom mange år kjenner jeg godt til dette problemet. Mange av våre medlemmer erfarer at for å få økt stillingsprosent må de jobbe annenhver helg eller langvakter. Det er det arbeidsgiver sier de kan tilby ut fra økonomien og bemanningsnormen de har. Vi mener at utvidelse av stillinger fra deltid til heltid må skje uten forringelse av arbeidsvilkår. Det må ikke medføre hyppigere helgearbeid, men fortsatt tilstrebe hver tredje helg for alle. Hyppigere arbeidshelger må være frivillig ut fra arbeidstakers livssituasjon.

I arbeidet med hele og faste stillinger mener vi at det må også sees på å øke grunnbemanningen. Våre brukere og pasienter blir sykere og trenger mer faglig kompetanse og oppfølging i forhold til sykdomsbilde, men grunnbemanningen er ikke økt i samsvar med hjelpetilbudet. Behovet er tilstede og midlene som brukes til innleie av vikarer kan omdisponeres til styrking av grunnbemanningen

Det utlyses svært få heltidsstillinger for helsefagarbeider i Norge, faktisk har bare 18 prosent av de utlyste stillingene de siste to årene vært heltidsstillinger. Erna Solberg har sviktet og deltidskrisa er her fortsatt. Løsningen er en ny rødgrønn regjering ledet av Jonas Gahr Støre, som har lovet å arbeide for hele og faste stillinger hvis han blir statsminister.

Fagforbundet krever at en ny regjering skal lovfeste retten til heltid og at det skal overføres penger til kommunene for å starte arbeidet med heltidskultur. Vi mener det er veldig viktig at alle skal ha rett til hel stilling og fast ansettelse. Derfor er kampen for heltid en av våre hjertesaker.

Vi oppfordrer alle til å bruke stemmeretten. Nå er det vår tur. Godt valg.