Debatten om Nord-Norgebanen har rast i mange år, og kommer antageligvis til å pågå en stund til. Det er mange gode grunner til å støtte en grundig gjennomgang av prosjektet for å vurdere lønnsomheten i det. Akkurat på samme måte som man gjør med andre infrastrukturprosjekter alle andre steder i landet.

Denne typen investeringer krever at vi tenker oss grundig om og vet hva vi skal bygge og til hvilke kostnader. Debattene om naturinngrep for vindkraft på land begynner å gjøre seg gjeldene i samferdselssektoren også. Mye tyder på at Nord-Norgebanen også må ta hensyn til dette.

Hva har vi lært av jernbaneutbyggingen på Østlandet? Det blir alltid mye dyrere enn planlagt og mer omfattende. Sånn kan vi ikke ha det.

Jeg reagerer mest av alt på Fjellheims lite sjarmerende spark sørover. Han skriver: Samferdselsdepartementet legger opp til at nordlendingene skal sette seg ned og bli enige seg imellom, og videre: At andre landsdeler i Norge skulle akseptere denne fremgangsmåten, er utenkelig. Det skulle blitt litt av et leven om regjeringen satte ned en KVU og ba Statens Vegvesen reise rundt i kommunene på Østlandet for å be dem prioritere vei eller jernbane.

De aller fleste politikere på alle nivåer må prioritere hvilke prosjekter som er viktigst og som gir mest nytte. Det er ikke noe nytt. Det er ikke penger til alle gode forslag. Alle må prioritere. Det er ikke unikt for Nord-Norge. Nasjonal transportplan er et eneste stort prioriteringsdokument. Mange prosjekter i hele landet har strandet på grunn av uenigheter mellom kommunene.

Det vil vise seg om jernbane i nord er et godt strategisk nasjonalt prosjekt. Vi i Opplysningsrådet for veitrafikken har sammen med flere andre organisasjoner lenge pekt på at det er på tide å ta vare på det vi allerede har. Fylkesveinettet er mange steder i ekstremt dårlig forfatning, og etterslepet er enormt. Dårlige vedlikeholdte tuneller og bruer utgjør en betydelig trafikksikkerhetsrisiko, og stor sårbarhet for næringslivet som spesielt i nord må kjøre lange omkjøringsveier. Det er ikke holdbart, og det krever at staten bidrar til et kraftige løft for å få ned etterslepet. Dette må bli en prioritering. Også den eksisterende jernbanen nordover venter på store og nødvendige løft i årene som kommer.

Det er helt unødvendig å konstruere en konflikt der Nord-Norge blir bedt om å gjøre prioriteringer som Sør-Norge ikke må. For det må vi i hele landet, og det er blitt gjort i mange år allerede. Det blir enda viktigere fremover når handlingsrommet i norsk økonomi blir mindre. Vi vil være med å sikre at de beste samferdselsprosjektene blir valgt til rett tid.