19. november er det den Internasjonale Mannsdagen. Vanligvis går denne dagen forbi uten et knyst av markeringer eller omtale. Vi lærer jo at menn styrer mest, menn har de høyeste stillinger og høyest lønn. Hva har de å klage over? Å være mann i verdens beste land er statistisk sett ikke en fordel. La oss se.

Menn taper i utdanningsløpet
Menn har det statistisk ikke like bra som kvinner i verdens beste land å leve i. Gutter ser ut til å kunne oppleve en form for diskriminering på skolen, da jenter i snitt har høyere standpunktkarakterer. Mens på anonyme nasjonale prøver, scorer guttene litt høyere enn jenter. Skolesystemet og læring må sees nærmere på. I tillegg er det 10% flere kvinner som fullfører videregående utdanning, og forskjellen øker. Årsakene er lite belyst.

Videre har kvinner har 113 studier på høyere utdanning som gir de kjønnspoeng. Menn har kun 10. Dette er en åpenbar forskjellsbehandling og resultatet av det er blitt til at det er 60% kvinner i høyere utdanning og kun 40% menn. Dette ville vært uakseptabelt var fordelingen motsatt.

Flest menn sitter hjemme ved valg
Og hold dere fast, kjennetegnet på de hjemmesittende mennene er at de har middels til lav utdanning. Opptil 13% flere unge kvinner stemmer på valg enn menn i samme alder. Vi ser en negativ spiral; der færre menn tar høyere utdanning, og menn uten utdanning stemmer mindre. Og hvem er det da som i realiteten bestemmer hvem som skal bestemme? Noe å tenke på.

Mange menn sliter med rus og psykiatri

Menns psykiske helse er fallende, testosteronnivået er på et historisk lavnivå og menn med rusproblemer er kritisk overrepresentert i samfunnet. Oppsiktsvekkende nok viser ulik forskning at økt velstand i et land – målt i brutto nasjonal­produkt – er forbundet med lavere livskvalitet.

I tillegg tyder mye på at land som skårer høyt på likestilling har de største kjønnsforskjellene i psykisk uhelse og livskvalitet. For menn resulterer dette i større sannsynlighet for å utvikle eksternaliserende vansker. Ruslidelser og antisosial personlighetsforstyrrelse er typiske eksempler på eksternaliserende vansker. Noe som gjør at man oppfører seg aggressivt overfor andre og skaper trøbbel for omgivelsene.

Menn i Norge har dobbelt så mange sykehusinnleggelser pga rusavhengighet og overstadighet. Årlig dør ca tre ganger så mange menn av alkohol og narkotika. 50% av alle anmeldelser av vold årlig er i sammenheng med rus og alkohol. Dette samfunnsproblemet må få et betydelig større fokus. Her må konsekvenser av ideologi og politisk innførte samfunnsendringer belyses.

Menn utsatt i skilsmisser

To av tre samlivsbrudd er initiert av kvinner. Uten å gå inn på årsak, viser det seg at menn tar samlivsbrudd tyngre enn kvinner. Studier viser at en av tre skilte menn har psykiske problemer to år etter samlivsbruddet. Og det går fra alvorlig til kritisk: Det er fire ganger mer selvmord blant skilte menn, enn blant menn som lever i ekteskap.

Totalt sett i det moderne Norge, tar tre ganger så mange menn selvmord. Det gjøres åpenbart ikke nok for å kjempe for disse hundrevis av menn som årlig vil fortsette å dø unødvendig.

Menn tar størst arbeidsrisiko og tjener derfor mest
Menn tar fysisk og økonomisk større risiko. Fordi det er tre ganger så mange menn som satser penger, investerer eller starter bedrift. Noen svært få av de lykkes ekstremt godt økonomisk, mens de fleste gründere tjener mindre enn snittet. Menn jobber i tillegg ca 40% mer overtid enn kvinner. Og på denne måten tjener menn mer enn kvinner. De er rett og slett mer risikovillige. De få som “lykkes”, opplever veldig økonomisk vekst. Flertallet gjør det ikke.

At vi trenger kvinner en selvfølge. Ikke alle vet det, eller tror det, men samfunnet er avhengige av engasjerte og inspirerte menn som vil leve for andre og lykkes i sitt eget liv. Så la oss hjelpe menn med å leve; la oss tilrettelegge for meningsfulle liv og la oss diskutere meningen med livet.

Å være mann i verdens beste land har statistisk betydelig dårligere forutsetninger enn kvinner på mange parametere vi anser som livsviktige. Det handler ikke lenger om en konkurranse mellom kjønnene, det handler om å sette et ærlig fokus på det som går alvorlig galt og som må bli mye bedre. Nå.

Vi har ingen menn å miste.