Barnefattigdommen i Norge øker og SSB`s statistikk viser at 9 % av barna i Troms fylke i 2019 kommer fra familier som lever under fattigdomsgrensen. De nasjonale tallene er 11,7 %.

I kommunen vår, Senja, er det 339 barn som lever under fattigdomsgrensen, noe som utgjør 12,4 %. Senja kommune ligger altså over både fylke og landsgjennomsnittet. Det er uakseptabelt.

Når vi ser at barnefattigdommen øker, kan man undre seg over høyreregjeringens prioriteringer. Siden 2013 har de med Erna Solberg i spissen kuttet i formueskatten for de aller rikeste med over ni milliarder kroner! Disse pengene burde heller vært brukt på å få de 115.000 barna som lever i fattigdom, ut av den. Men i stedet sørger høyreregjeringen for å gjøre de rikeste enda rikere.

Med ni milliarder kroner kunne hvert av disse barna fått 78.000 kroner hver, eller hver familie ca. 10 00 kroner i året per barn.

Men i stedet prioriteres de som har mest fra før. Det kan ikke fortsette.

Det at barn vokser opp i fattigdom påvirker livene deres. Barn i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn. Dermed går de glipp av en viktig arena, hvor de kan treffe andre barn og få erfaringer og utviklingsmuligheter ut over det de får på skolen.

Ensomhet og opplevelse av utenforskap kan være en konsekvens av fattigdom. Stadig flere barn og unge føler seg utenfor som følge av dårlig økonomi. Blant barn som har foreldre med dårlig råd og lite utdanning er andelen som ikke trives på skolen omtrent dobbelt så stor som blant barn som har høyt utdannede foreldre med god råd. Ungdom fra lavere sosiale lag mangler i større grad fortrolige venner enn andre, og er også mer utsatt for mobbing. Arbeiderpartiet vil skjerpe innsatsen mot mobbing på skolen, og vil prioritere det forebyggende arbeidet. Et viktig tiltak er å etablere beredskapsteam mot mobbing i alle kommuner.

Det er en klar sammenheng mellom dårlig familieøkonomi og psykiske helseproblemer hos barn. Jo høyere inntekt og utdanning blant foreldrene, jo lavere er skåren på symptomer for psykiske plager. Foreldres utdanningsnivå og familiens inntekt påvirker flere forhold knyttet til psykisk helse, som følelsesmessige problemer, adferd, hyperaktivitet og problemer med samhandling med jevnaldrende.

Det å leve i fattigdom som barn kan ha konsekvenser for situasjonen her og nå, men også for fremtidige muligheter. Barn som vokser opp i husholdninger med lave inntekter, har økt sannsynlighet for selv å få lav inntekt når de blir voksne.

Økende ulikhet er grunnleggende urettferdig, og kan bidra til å undergrave det norske samfunnets største fortinn: et velorganisert og tillitsbasert samfunn med like muligheter for alle.

Arbeiderpartiet mener at trygt arbeid til alle og offentlig finansiert skole, helse og velferd er den beste nøkkelen til å bekjempe fattigdom.

En stemme til Arbeiderpartiet er en stemme for å redusere ulikhet!

Kilder: SSB og Barne-ungdoms og familiedirektoratet.